GÖTH, K. Obrábění hřídele pro hybridní pohon automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená bakalářská práce studentem Karlem Göthem svým obsahem splňuje zadání a lze ji rozdělit na dvě stěžejní části. V první byl proveden úvodní rozbor jednotlivých alternativních pohonů automobilů. Tato část přehledným způsobem vysvětluje jednotlivé alternativní pohony a hlavní pozornost je věnována pohonům hybridním. Následně se práce zabývá technologií obrábění stěžejní součástky těchto pohonů. V rámci experimentu byl zpracován podrobný technologický postup včetně volby nástrojů, řezných podmínek a NC programu. Autor prokázal rozsáhlé znalosti v dané problematice a schopnost interpretovat teoretické poznatky do praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Předložená bakalářská práce ukazuje jedno z možných řešení ve vývoji elektropohonů vozidel. Hlavní ryze strojařský pohled je pro úplnost doplněn potřebnou zmínkou z elektrotechniky. Vlastní obráběcí proces je zde zastoupen především soustružením, což autor poměrně podrobně v kapitolách rozvádí. Nechybí několik informací i o jiných druzích obrábění, zpravidla jsou okrajově využity v důsledku použití CNC stroje. U zadané součásti se obrábění neobejde bez tepelného zpracování, což je v kapitolách v dostatečném rozsahu doloženo. Při celkovém pohledu na zpracované téma vyvstává částečně nedokonalá typografická stránka včetně gramatiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 129495