GAŠPAROVIČ, D. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

V práci je kladen důraz převážně na proces implementace změn, nicméně chybí těsnější vazba na výsledky analýz a návrh řešení. Otázka: Proč v nákladech používáte cenu za licenci pro nového zaměstnance? Opravdu není možné zkusit vyčíslit přínosy řešení, např. odhadem možných ztrát, který by mohly nastat, pokud by se změna neprovedla?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Novák, Lukáš

Analytická část je zpracovaná povrchně. I přesto ale autor prokázal orientaci v problematice, cíl práce byl i přes drobné výhrady splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 142524