JEŽEK, O. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Solař, Jan

Jedná se o slabší práci, zejména z hlediska úrovně návrhové části.Při využití celé doby pro zpracování by byl autor schopen vytvořit podstatně lepší práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C Vlastní návrhová část je sice správně zaměřena, ale chybí rozpracování alespoň na návrhy opatření.Zcela opomenuta je obchodní problematika.
Přínos a praktické využití návrhu C Využitelná je zejména analytická část. Návrhová část poskytuje pouze orientaci pro konkretní opatření.
Iniciativa a samostatnost při zpracování C Aktivita se soustředila pouze na konec daného období. Spolupráce s vedoucím práce také.Úroveň práce tomu odpovídá.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B Citace podle normy, práce s literaturou dobrá.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formální uspořádání a jazykovou úroveň hodnotím velmi dobře.
Splnění cíle a rozsahu zadání C Cíle byly splněny na úrovni dobře, stanovený rozsah práce byl překročen.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Teoretická část vytváří potřebné metodické základy pro vlastní řešení.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B Analýtickou část hodnotím velmi dobře.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sadílek, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 19113