ŠEBOVÁ, P. Dvougenerační dům na Slovensku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

"Můj dům. Stavěl jsem ho pro tebe, svoje nejlepší roky jsem obětoval, abys měl kde bydlet. A ty tu nejsi, odešel jsi. Vidíme se tak málo!" Prázdný dům jako výčitka. Jako rakev. Života ubývá a zdi jsou blíž. Celý dům jako jedna místnost. Pár schodů jako vysoká stráň. Ale ještě neumírám, ještě jsem zde! Prázdný dům, prázdná ulice. Příliš velký sen pro skutečnost. Spousta potu a taky krve, ze zatnutých zubů, ohnutých zad. Život za záclonou, vrásčité prázdné dlaně, propletené pokroucené prsty. Zůstala jen víra, sílící s každým tišším a tišším úderem srdce: "Jednou to přece přijde, jednou se přece něco musí stát!"

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Pokorný, jedinečný, tvůrčí.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Jančok, Martin

Výber témy diplomovej práce hodnotím veľmi pozitívne. Nejedná sa o izolovaný problém, zaoberá sa vysoko aktuálnou otázkou bývania na súčasnom vidieku. Ponúka stratégiu so širším uplatnením a možným dopadom na budúci vývoj vidieckych sídel, ktorú demonštruje konkrétnymi prípadovými štúdiami. Využíva to, čo je na mieste už k dispozícii, z veľkej miery nevyužívané, predimenzované – typizovaný rodinný dom D. Najväčšou kvalitou domu D je absencia akýchkoľvek zásadnejších kvalít. Je banálny. Jedinou charakteristickejšou vlastnosťou je jeho výrazný objem. Táto zdanlivá nezaujímavosť však vytvára výborný predpoklad pre možnú adaptáciu a transformáciu. V diplomovej práci mi trochu chýba detailnejšia priestorová a konštrukčno-technická analýza, ktorá by konkrétnejšie zhodnotila potenciál domu D a stanovila východíská pre jeho úpravy. Diplomantka veľmi dobre ovláda historický kontext a situáciu, politické rozhodnutia a súvislosti, ktoré formovali vidiecke sídla a aký to malo dopad na formu tohoto konkrétneho typu vidieckeho domu, charakteristického pre svoju dobu. Preukazuje vysokú mieru realistického uvažovania o konkrétnych krokoch potrebných pre uskutočnenia svojho projektu. Neostáva len pri technickom riešení, uvažuje aj na úrovni legislatívy a majetkových vzťahov, zaoberá sa časovým aspektom – etapizáciou výstavby. Rozdelením domu na viacero samostatných bytových jednotiek vzniká hybridný typ, ktorý kombinuje vlastnosti individuálného, ale rovnako aj kolektívneho bývania. Výborne reflektuje meniace sa požiadavky na súčasné vidiecke bývanie, preberajúc niektoré vlastnosti mestských obydlí, no súčasne si stále udržuje svoj vidiecky charakter. Náročnosť úlohy sa naplno prejavuje v dispozičnom a prevádzkovom riešení, kde vo viacerých momentoch musia ideálne predstavy o priestorovom rzvrhnutí bytov ustúpiť reálnym možnostiam, ktoré poskytuje pôvodný dom D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Napriek tomu, že sa diplomový projekt na prvý pohľad zaoberá len adaptáciou objektu – špecifického typu rodinného domu, jeho ambíciou je prispieť do diskusie o vývoji súčasných vidieckych sídel vo všeobecnosti. Diplomantka nachádza príležitosť vo využití existujúceho stavebného fondu, čím poskytuje nielen ekonomicky, ale najmä spoločensky a kultúrne relevantnú alternatívu voči v súčasnosti prevládajúcej nekoncepčnej výstavbe triviálnych bytových domov.
Architektonické řešení B Adaptácia domu ponúka nové možnosti využitia, nové typy priestorov a umožňuje jeho rozdelenie do viacerých autonómnych bytových jednotiek.Pozitívnou zmenou je aj veľkorysejšie presvetlenie obytných priestorov.Otáznou je reálna využiteľnosť niektorých atypických priestorov (napr. Okrajové pozície 3.NP, pod sedlovou strechou a pod.)
Provozní řešení B Objekty obsahujú viacero bytových jednotiek. Vzniká nový typ domu, ktorý kombinuje vlastnosti individuálného, ale rovnako aj kolektívneho bývania. Súkromné priestory sú doplnené o spoločné a zdieľané časti. Diskutabilnými sa javia niektoré dispozície bytov, čo bolo zrejme spôsobené limitujúcimi podmienkami a priestorovými danosťami pôvodného domu D.
Technicko konstrukční řešení A Konštrukčné a materiálové riešenie zodpovedá stanovenému cieľu. Adresované su aj otázky energetickej úspornosti, súvisiace so súčasnými štandardami pre bývanie – zateplenie objektu a skleník, ako prostrediedok pre pasívne solárne zisky a pod.
Formální úroveň B Po stránke formálnej je diplomový projekt spracovaný vecne a prehľadne.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 108394