ROH, J. Finanční investice podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Práce je aktuální, její uspořádání je logické, splňující požadavky kladené na vědecké práce. Dosažené výsledky považuji za odpovídající stanovenému zadání, a i když je nelze považovat za převratné, odpovídají reálné skutečnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Hráček, Ladislav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 21489