ARNOŠT, P. Laboratorní úloha mechanický model výtahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Marada, Tomáš

Cílem práce bylo navrhnout a relizovat mechanický model výtahu. Následně provést demonstrační řízení pomocí programovatelného automatu (PLC). Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Němec, Zdeněk

Chyby:číslování stránek nad str.32; zkratka diody LED je často uvedena malými písmeny; záměna symbolů U, R na str. 39. Systémové nedostatky: chybí celkové elektrické schéma (např. přijímací strana fotozávor); preferovat i mechaniká schémata před slovním popisem (např. pohon kabiny). Kladem práce jsou realizace dílů modelu výtahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 26415