ROMANOV, D. Návrh segmentové ohýbačky na plech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Předložená bakalářská práce se věnována konstrukčnímu návrhu segmentové ruční ohýbačky na plech. Autor v rámci řešení daného úkolu se postupně věnuje analýze současného stavu, návrhu variant řešení, provádí výpočty pro dimenzování klíčových uzlů a navrhuje konstrukční řešení celého zařízení. Slabinou práce jsou pak nedostatky samotného konstrukčního řešení např. uzel vedení horní pohyblivé části ohýbačky, absence kotvících otvorů s ohledem na velikost pracovních sil, atd. Na jednu stranu hodnotím kladně to, že student vypracoval celou práci samostatně bez jediné konzultace, na druhou je patrná absence konzultací, které mohly práci posunout výrazně dále. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tůma, Zdeněk

Bakalářská práce se zabývala konstrukčním návrhem segmentové ohýbačky na plech. V rešeršní části práce je zmíněna problematika ohýbání z technologického hlediska. V další části rešerše se autor věnuje vybraným ohýbacím nástrojům a strojům včetně přehledu o současně dostupných segmentových ohýbačkách na trhu. V kapitole NÁVRH KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ A VARIANTY KONSTRUKČNÍCH UZLŮ je v úvodní části zmíněn cíl konstrukční práce a uvedeny varianty možného řešení. Bohužel jsem poněkud zmaten z kapitoly 3.3 Vyhodnocení a výběr variant, kde na jednu stranu říkáte, že využijete excentru a stranu druhou říkáte, že se pro daný typ nehodí. Taktéž mi v této kapitole chybí zdůvodnění proč jste např. vybral excentr. Přeci, to, že se to tak dělá není argument. V úvodu konstrukční práce je vypočítána max. síla pro bezpečné ohýbání. Určena je správně avšak opět je rozporována následujícím textem, kdy je zvětšena na trojnásobek z důvodů délky ramene. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 129657