PAŠ, A. Design lehkého dodávkového elektromobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - A. Závěrečný projekt zpracoval diplomant ve zcela nadstandardním rozsahu, kdy z průvodní zprávy je patrné, že věnoval maximální pozornost celé řadě funkčních, technických, ergonomických i estetických aspektů, které s řešenou prací, přímo i nepřímo, souvisí. Nekladl si za cíl, což osobně deklaroval, přinést v návrhu nějakou převratnou vizi vizuálně funkčního řešení, která sebou přináší vždy řadu otazníků. Předkládá však návrh promyšlený do všech detailů, do značné míry připravený pro výrobu, esteticky střízlivý, ale současně tvarově a barevně vysoce kultivovaný. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k řešení designu lehkého dodávkového elektromobilu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Surman, Martin

Bc. Antonín Paš se ve své diplomové práci rozhodl řešit designérský návrh lehkého dodávkového elektromobilu s hmotností do 3,5 t kategorie N1. V úvodní části práce se autor věnuje současné světové produkci elektrických dodávkových vozidel v jím zvolené kategorii. Následuje obecná technická analýza elektromobilů, jejich vybraných komponentů, pohonných ústrojí a funkčních systémů. V dalších kapitolách autor představuje podstatu a cíle své práce a prostřednictvím variantních kresebných návrhů genezi finálního řešení. Výsledný designérský návrh dodávkového elektromobilu je ve své podstatě stylisticky čistý a vizuálně kompaktní, hmota karoserie je vcelku příjemně dynamizována a vizuálně odlehčena barevně kontrastními díly kapoty, střechy a zadních dveří, které na sebe navzájem navazují. Autorem navržená celková tvarová koncepce, konstrukční prvky a jednotlivé díly přední části karoserie, které logicky ovlivňují prostorové parametry pracoviště posádky, s sebou ovšem přináší řadu navazujících problémů a komplikací. Z předložené technické dokumentace nejsem schopen kvalifikovaně posoudit velikost mrtvých úhlů A sloupků, ale je nesporné, že výrazné a v kontextu současné produkce řešené kategorie vozidel nestandardní posunutí A sloupků směrem dopředu od řidiče bude mít za následek podstatné zmenšení výhledového úhlu čelním oknem vozidla v půdorysném průmětu. V důsledku tohoto umístění A sloupků vznikl mezi čelním oknem a řidičem značný prostor, který se autor rozhodl využít pro umístění přepravovaných zásilek. Obávám se ovšem, že myšlenka rozvozu volně položeného nákladu v úložném prostoru na palubní desce a na místě sedadla spolujezdce představuje bezpečnostní riziko zejména při prudkém brždění či nárazu, při kterém může naprosto nekontrolovatelný pohyb balíků zranit posádku. Další problém spatřuji obecně v umístění jakýchkoliv předmětů bezprostředně za čelním oknem a v jejich následné reflexi, která by vizuálně výrazně zhoršila průhled sklem. Z mnoha důvodů diskutabilní je rovněž koncepční řešení předních posuvných dveří, které, oproti běžně používaným otvíravým dveřím, v případě čelního nárazu a následné deformace karoserie pravděpodobně nepůjdou otevřít a posádku uvězněnou uvnitř vozidla bude muset vystříhat záchranná jednotka. Další nevýhodou je fakt, že řidiči poměrně často využívaný úložný prostor v předních posuvných dveřích bude v případě jejich výsuvu prakticky nepřístupný. Obávám se rovněž, že i při plném výsuvu předních dveří není zajištěn dostatečný prostorový komfort v oblasti nohou pro nastupování posádky a to zejména pro osoby horního percentilového spektra. Za zcela nevyhnutelnou považuji zřejmou kolizi předních posuvných dveří při jejich výsuvu s předními koly v případě jejich plného natočení do stran. V posledních letech je stále více zřejmé, že nejen díky neustále pokračujícímu technickému vývoji, budoucnost většiny druhů dopravy neochvějně směřuje k elektromobilitě a to s větší či menší mírou autonomie. Autorem prezentované koncepční řešení je nepochybně aktuálním příspěvkem do současného celosvětového diskurzu, který je však pouze pokračováním dlouhé a strastiplné cesty, při které je nutno dořešit velké množství technických, provozně bezpečnostních a legislativních aspektů. Diplomová práce Bc. Antonína Paše je zejména svým rozsahem nadstandardní a poskytuje čitateli poměrně komplexní a názorné uvedení do problematiky elektromobility. Je koncipována logicky a přehledně, po formální stránce naplňuje definované požadavky a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132481