DUFEK, M. Porovnání simulačních programů určených pro návrh optických datových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Münster, Petr

Cílem práce studenta bylo porovnat pět simulačních programů - OptSim, OptiSystem, VPIphotonics, ns-3 a OMNeT++. V rámci praktické práce měl student odsimulovat přenos 1 Gbit/s a porovnat výsledky. Zadání bylo splněno jen částečně, student realizoval zapojení v OptSim, OptiSystem, VPIphotonics, avšak modely v ns-3 a OMNeT++ nebyly realizovány. Student sice pravidelně konzultoval průběžné výsledky práce, nicméně tempo jeho práce bylo pomalé a navíc dané problematice dostatečně neporozuměl. O špatném přístupu studenta svědčí i to, že dva týdny před termínem odevzdání řešil spíše, jestli jeho aktuální práce stačí k obhajobě, místo toho, aby práci dokončil. Vzhledem ke zmíněným nedostatkům navrhuji známku E, 50 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Horváth, Tomáš

Bakalářská práce studenta Michala Dufka se zabývala porovnáním pěti simulačních nástrojů, přičemž tři z nich jsou určeny pro simulaci fyzické vrstvy a zbylé dva naopak simulují od linkové vrstvy. Popis nástrojů Optiwave, OptSim a VPIphotonics je velmi krátký, byť tvoří hlavní část práce. Největším nedostatkem je i použitá literatura. Texty odpovídají mnohdy až amatérskému překladu tzv. overview dokumentů výrobců. První odstavec podkapitoly 1.2.1 je od druhé poloviny doslovným překladem textu výrobce pomocí online překladače. V práci se také vyskytují termíny překladu jako prsten (místo kruhová topologie) aj. Popis nástroje NS-3 a OMNeT++ je rovněž velmi strohý. Práce je primárně určena na optické sítě, ale čtenář se nedozví, jak je možné implementovat optické sítě do těchto nástrojů. Pro NS-3 byl vydán balíček XG-PON, pro OMNeT++ se jedná o NG-PON2 balíček. Autorovi dělá potíže matematická sazba, dopustil se i několika chyb (například vzorec 2.1 obsahuje dvakrát znaménko –, jmenovatel má obsahovat součet), mnohdy používá činný rod, nerozlišuje použití spojovníku a pomlčky a nerespektuje typografická pravidla. Seznam použité literatury je tvořen převážně stránkami výrobců a jejich přehledem pro jednotlivé nástroje. Zcela nevhodnou považuji lit [16], a to Wikipedii, která není správně citována. V záznamu lit. 18 chybí povinné údaje druh práce, škola, místo vydání a rok. Praktickou část tvoří pouze základní simulace linkového kódu NRZ. Podle uvedených parametrů nejsou ani ve všech simulacích použité shodné prvky a nastavení (viz výkonové úrovně). Zadání obsahuje simulaci 1Gbit/s systému. Student simulaci provedl, ale nepoužívá stejné parametry, porovnání tedy není možné. Navíc znalost jednoho simulačního nástroje vyvozuje znalost zbývajících. Odůvodnění nepoužití zbývajících nástrojů nelze považovat za dostatečné. Student se ani nepokusil nástroje nainstalovat a seznámit se s nimi. Pokud by student provedl instalaci aplikací, našel by spoustu ukázkových souborů, které by pokryly jeho oblast testování. Student zcela zbytečně simuloval 10Gbit/s provoz, neboť netvořil část zadání stejně tak i simulace disperzí. Část odpovídající zadání byla simulována s rozdílnými parametry. Primární část zadání zcela chybí. Z uvedených důvodů práci hodnotím známkou F – 48 bodů.

Navrhovaná známka
F
Body
48

Otázky

eVSKP id 85267