MALÍK, L. Příprava diagnostické laboratoře pro akreditaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Jandová, Kristýna

Bc. Luděk Malík zaměřil svoji diplomovou práci na analýzu současného stavu Laboratoře spínacích přístrojů CVVOZE. Shrnul všeobecné požadavky nutné k možné akreditaci této laboratoře podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Vytvořil základní dokumentaci a prakticky ji aplikoval. Diplomová práce je rozdělena do devíti hlavních kapitol a v přílohách jsou uvedeny příklady některých dokumentů, které bylo nutné vytvořit. V práci jsou uváděna fiktivní data a příklady dokumentů, kvůli zachování mlčenlivosti. První kapitola popisuje obecně proces akreditace a druhá kapitola příslušnou normu. V dalších kapitolách je uveden popis laboratoře a zkoušky, které budou zahrnuty do procesu akreditace. V dalších kapitolách jsou pak uvedeny vytvořené dokumenty a výběr vhodného software, který by v budoucnu pomohl laboratoři přehledněji zpracovávat řízenou dokumentaci a metrologii. V osmé kapitole je pak výpočet finanční rentability procesu akreditace. Student magisterského studia FEKT využíval konzultací jak s vedoucí práce, tak s vedením vybrané laboratoře. Oceňuji aktivní přístup a nadšení, se kterým se student dané problematice věnoval. Vnější úprava a grafické zpracování práce jsou na velmi dobré úrovni. Odborná úroveň práce odpovídá znalostem získaným v daném studijním programu. Předkládaná práce splnila ve všech bodech stanovené cíle. Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci 95 body a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Polsterová, Helena

V diplomové práci p. Bc. Luďka Malíka je popsán proces přípravy elektrotechnické laboratoře pro akreditaci. Diplomant se podrobně seznámil s akreditačním systémem České republiky a v práci popsal všechny náležitosti, které laboratoř musí splnit pro svoji akreditaci. V teoretické části práci popisuje akreditační proces, kterým musí laboratoře v České republice projít, zabývá se podrobně normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a uvádí přehledné informace z problematiky metrologie. V praktické části popisuje laboratoř spínacích přístrojů, pro niž je diplomová práce zpracována. Vysvětluje, které dokumenty je nutno vyhotovit při žádosti o akreditaci. Analyzuje dostupné typy software použitelné pro správný chod laboratoře. V závěrečné části se zabývá finanční rentabilitou akreditace. Práce není zadána v utajovaném režimu. Student měl tedy do jisté míry ztíženou situaci, protože při výpočtu návratnosti investic na akreditaci nemohl použít skutečné údaje stávající laboratoře a musel je nahradit údaji fiktivními. Přesto se svého úkolu zhostil velmi dobře a publikované výsledky jsou přínosem pro jmenovanou laboratoř. Oceňuji nejenom odbornou, ale i stylistickou úroveň diplomové práce. I po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Obsahuje minimum drobných formálních nedostatků, jako jsou v praktické části předložky na konci řádků textu. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 141575