PETR, O. Moduly pro synchronizaci měřicích zařízení s galvanickým oddělením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dřínovský, Jiří

Zadání předložené bakalářské práce dle mého názoru nelze považovat za splněné. Navrhované řešení zřejmě obsahuje několik chyb, díky kterým moduly nefungují. Odstranění těchto chyb by dle mého názoru nebylo složité, nicméně díky přístupu studenta se již ve zbývajícím velmi krátkém čase nemohlo podařit je všechny odstranit. Samotná textová část bakalářské práce také není příliš obsáhlá a je dle mého názoru na samé hranici akceptovatelnosti. Myslím si že při větší aktivitě by mohl být řešení práce dotaženo mnohem dále.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání F 20/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 8/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
F
Body
46

Posudek oponenta

Šebesta, Jiří

Předložená bakalářská práce měla být věnována návrhu systému pro přenos referenčního signálu 10 MHz optovláknem mezi měřicími přístroji (generátor a spektrální analyzátor) s využitím optoelektronických měničů. Výsledkem práce jsou moduly vysílače (elektrooptického měniče) a přijímače (optoelektronického měniče), které jsou však prezentovány pouze motivem navržených desek plošných spojů a fotografiemi modulů. Jistá forma návrhu jednotlivých modulů je uvedena v textové části práce, avšak ta je velmi nepřehledná. Schémata neodpovídají normě pro kreslení elektrotechnických schémat ČSN EN 60617, v textu jsou navíc často použitá jiná označení prvků než ve schématech. V závěru student konstatuje, že sestavený systém je nefunkční. Vlastní textová část práce zcela nedodržuje i základní pravidla pro psaní VŠKP (zarovnání, popisky obrázků, citace, sporadické číslování rovnic, změna velikosti písma v textu apod.). Navíc obsahuje řadu gramatických chyb (chybějící přísudek ve větách) a také terminologických nedostatků. Úroveň práce považuji za velmi nízkou bez přijatelných rozborů příslušných subsystémů, jejichž důsledkem je nesplnění praktické části zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání F 5/20
Odborná úroveň práce F 20/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
F
Body
40

Otázky

eVSKP id 30999