DOUPNÍK, P. Využití optimalizačních metod při návrhu transsonického křídla s implementací základních konstrukčně pevnostních omezení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Antonín

Petr Doupník zahájil postgraduální studium na Leteckém ústavu FSI v oboru Konstrukční a procesní inženýrství ve školním roce 2003/2004. Od roku 2006 je rovněž zaměstnancem Fakulty strojního inženýrství jako technicko-vývojový pracovník. Po splnění všech náležitostí studijního plánu úspěšně absolvoval v roce 2008 státní doktorskou zkoušku. V rámci svého studia se Ing. Doupník aktivně podílel na vědecko-výzkumné činnosti na Leteckém ústavu. Byl řešitelem grantu Fondu vědy FSI „Návrh, aerodynamická optimalizace a výroba křídla pro malý bezpilotní prostředek“, který získal první místo v soutěži doktorských prací na FSI v roce 2007. Následně spoluředitelem navazujícího grantu „Letová měření a identifikace aerodynamických součinitelů na bezpilotním prostředku“. V rámci svého zaměstnání na Leteckém ústavu FSI se Ing. Doupník významně podílel na řešení několika průmyslově orientovaných projektů, jejichž řešení spadalo do předběžného tématu jeho disertační práce. Jednalo se především o projekt Ministerstva průmyslu a obchodu FOREMADE se zaměřením na aerodynamickou optimalizaci, vyhodnocení aerostatického zatížení vybraných celků malého dopravního letounu kategorie FAR-23 a dále návrh a optimalizaci vztlakové mechanizace pro tento letoun. V rámci spolupráce s firmou Evektor, a.s. provedl Ing. Doupník analýzu vlivu námrazy na chování motoru PW PT6 určeného pro letoun EV-55. Pro letoun VUT100 SuperCobra se podílel na výpočtech a optimalizaci chlazení motoru Lycoming, optimalizaci tvarování přechodů křídlo-trup a dalších výpočtech. Od roku 2007 se Ing. Doupník podílel rovněž na řešení projektu 6. rámcového programu EU CESAR v oblasti aerodynamické optimalizace malých dopravních letounůkonkrétně optimalizací transsonického křídla letounu kategorie „biz-jet“ pro tento projekt. Na základě poznatků z řešení projektu CESAR Ing. Doupník zpracoval disertační práci zabývající se specificky aplikací metody plochy odezvy při aerodynamické optimalizaci letounu se zahrnutím konstrukčně pevnostních kriterií a omezení. Z pohledu přínosu práce je třeba vyzdvihnout celkovou analýzu možností metody a zpracování praktického postupu pro její aplikaci, které je cennější než samotná aplikace na testovací případ. Zahrnutí komplexníxh návrhových omezení vedoucích k multidisciplinární optimalizaci představuje progresivní prvek, který je v kontextu současného tlaku na efektivitu návrhu velmi cenný. Problematiku řešil Ing. Doupník v rámci mezinárodního týmu a výsledky prezentoval na setkáních týmu, v roce 2008 ve Varšavě a 2009 v Praze. Výsledky práce byly hodnoceny kladně.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Salga, Jaroslav

Navrhovaná známka

Pátek, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 32778