KREJČÍ, M. Inteligentní LED světlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Povalač, Aleš

Bakalářská práce je zaměřena na vývoj LED světla, integrujícího celou řadu senzorů a komunikaci s dalšími jednotkami, které zajišťují jeho vzdálené ovládání. Na ze široka pojatý úvod navazuje kapitola zabývající se výběrem jednotlivých komponent, dále je řešen návrh funkcionality a měření parametrů. Postrádám podrobnější popis firmwaru. Návrhu samotného světla vč. mechaniky je věnován dostatek prostoru, popisované realizace jsou však ve stupni prototypové integrace celých vývojových desek bez ambice na miniaturizaci. Název práce Inteligentní LED světlo evokuje pokročilé řízení světelného zdroje na základě zpracování dat ze senzorů a ostatních světel, reálně jsou však podle popisu měřené údaje pouze zobrazovány a omezeně reagováno na pohyb osob a detekci kouře. Formální úroveň práce je podprůměrná. Text se špatně čte, obsahuje obrovské množství překlepů a řadu pravopisných i terminologických chyb. Je patrné, že ho po sobě autor před odevzdáním nepřečetl, jinak by se jistě vyhnul např. spojení „pomocí externích polovodičových součástek jako jsou cívky a kondenzátory“ (str. 30) apod. Cituje pouze online zdroje, často Wikipedii a nekvalitní informace z Arduino komunity. Konzultace téměř nevyužíval, pracoval velmi samostatně. Vytvořený firmware v elektronické příloze působí funkční, integruje rozsáhlý web server pro ovládání. Není příliš přehledný, což je dáno zejména vysokým množstvím globálních proměnných. Přes tyto výtky je třeba ocenit rozsáhlou realizační část, student zvolil komplexní řešení, které je vhodné pro vývoj a z hlediska seznámení s platformou, pro finální realizaci by design vyžadoval zeštíhlit. Demonstroval funkci komunikace a vzdáleného řízení světelného zdroje, zadání lze tedy považovat za splněné.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Frýza, Tomáš

Téma bakalářské práce je vývoj LED osvětlení s přídavnými senzory, které je možné ovládat přes ethernet, tlačítky nebo dálkovým ovládáním. Složitost bakalářské práce pokládám za přiměřenou, zvolené řešení za vhodné, úpravu textové části za spíše podprůměrnou. V textu práce student krátce představil historii a typy osvětlení, jejich dělení, s přihlédnutím k LED zdrojům. Dále jsou představeny tři typy sériové komunikace (I2C, SPI, CAN), které jsou dále použity v praktické části. Popis je věcný, bez zbytečného zabíhání do známých detailů. Práce je psána v českém jazyce, v systému LaTeX, ale i tak obsahuje řadu formálních nedostatků, především prázdné konce stránek před začátkem pod(pod)kapitol, jednoslabičné předložky a spojky na koncích řádků, chybějící mezery mezi textem a citovanou literaturou nebo mezi hodnotou a jednotkou, nelogické odkazování na obrázky a tabulky stylem „na obrázku Obr. 1.6“ namísto „na obrázku 1.6“, apod. V textu je nemalý počet překlepů, na straně 18 je chybně uveden odkaz na obrázek. Navržená koncepce zařízení vychází s propojení tří modulů: samotný LED modul, ovládací a ethernetový modul, které jsou představeny v kapitole 2.8. Myšlenka jediného blokového schématu s odlišným znázorněním jednotlivých bloků je trochu matoucí. Také v následném textu a zdrojových kódech není zcela jasné, které komponenty nakonec byly opravdu použity a oživeny. V textu jsou uvedeny jen některé. Výběr konkrétních senzorů a řídicích prvků by bylo lepší kriticky srovnat s jinými dostupnými produkty a teprve poté vybrat ty finální. Kapitolu 2.1 s 3D návrhem světla a diskuzí o tloušťce omítky bych umístil až za samotný návrh elektroniky. Přiložené zdrojové kódy jsou vytvořeny s pomocí nástroje STM32CubeIDE. Ve zdrojových kódech je patrný rozdíl v coding stylu vygenerovaných funkcí a funkcí psaných studentem, které jsou velmi málo komentovány a přehlednost kódu je nižší. Pro jednotlivé jednotky jsou také deklarovány některé globální proměnné, které nejsou následně nikde v kódu použity. Plnou funkcionalitu předložené bakalářské práce by bylo vhodné během obhajoby demonstrovat.

Navrhovaná známka
D
Body
67

Otázky

eVSKP id 141628