ŠTĚRBOVÁ, N. Tvorba komunikace přes rozhraní OPC UA mezi PC a PLC Siemens SIMATIC S7-1200 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Lang, Stanislav

Předložená bakalářské práce se zabývá problematikou vytváření OPC UA klienta pro účely komunikace (nejen) s PLC. Slečna Štěrbová provedla kvalitní rešerši v oblasti průmyslových komunikačních sítí, dále prostudovala moderní komunikační protokol OPC UA a seznámila se s možnostmi konfigurace OPC AU komunikace ve vývojovém prostředí TIA Portal od společnosti Siemens. Získané vědomosti přehledně a erudovaně shrnula do prvních tří kapitol své práce, a to včetně řádného odkazování na literaturu. V praktické části studentka (dle zadání) na PLC nakonfigurovala OPC UA server a vytvořila jednoduchý testovací program. Dále realizovala aplikaci OPC AU klient v jazyku C# včetně jednoduchého grafického rozhraní. Nad rámec zadání vytvořila dvě konzolové aplikace v jazyku Python, sice druhý OPC UA klient, a dále OPC AU server pro účely testování klientů. Obě klientské aplikace jsou schopny navázat spojení s OPC UA serverem, prohledat strom nódů, číst a zapisovat hodnoty proměnných. Funkčnost byla ověřena na komunikaci s vytvořeným OPC UA serverem, s veřejným testovacím OPC AU serverem i na komunikaci s PLC Siemens SIMATIC S7-1200. Všechny postupy jsou v práci řádně popsány a kvalitně zdokumentovány v přílohách. Programy jsou napsány úhledně a srozumitelně. Požadavek na využitelnost práce k edukačním účelům byl splněn. Práci považuji za velmi zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Cejpek, Zdeněk

Předložená bakalářská práce splňuje veškeré dílčí cíle stanovené v zadání a to dle mého názoru velmi vyváženým způsobem. Rešeršní část práce uvádí do problematiky použití komunikačních sítí v oblasti automatizace a důkladněji představuje standard OPC UA. Dále obsahuje stručný úvod do práce v prostředí TIA Portal, s důrazem na nastavení OPC UA serveru. Tento úvod poskytuje základní penzum znalostí potřebných pro práci s tímto prostředím v rozsahu adekvátním pro potřeby této bakalářské práce. Praktickou část práce hodnotím kladně. Studentka vypracovala řešení PLC i PC aplikací v rozsahu nad rámec zadání (aplikace na straně PC implementovala ve dvou prostředích). Za vadu na kráse osobně považuji "nemastnost a neslanost" vypracovaných aplikací, které zajišťují přenos hodnot proměných pojmenovaných ve stylu "myInt" apod. Aplikace simulující praktické nasazení PLC (například řízení světelné křižovatky či řízení vjezdu na parkoviště) by pro studenty byla zajisté atraktivnější. Celkově musím vyzdvihnout srozumitelnost a čtivost veškerého textu, jež považuji za nadstandardní. Práci dopouručuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139658