KOLÍNKOVÁ, V. Analýza změn fenotypu nádorových buněk navozených migrastatiky v kvantitativním fázovém zobrazení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Pavel

Po obsahové a grafické stránce je práce zdařilá. Studentka se ve své práci zaměřila na analýzu změn fenotypu nádorových buněk navozených migrastatiky v kvantitativním fázovém zobrazení. V teoretické části se zaměřila na popis kvantitativního fázového zobrazení získaného pomocí holografického mikroskopu. Dále popisuje nádorovou léčbu a roli migrastatik. Praktická část se věnuje analýze apoptózy, nekrózy a buněčnému dělení ovlivněné migrastatiky. Je zde představena metodika hodnocení morfologických změn navozených léčivy při použití obj. 20x. Na závěr studentka navrhuje metodiku hodnocení míry vyjádření invazivního fenotypu nádorových buněk. Konstatuji, že diplomantka přistupovala k řešení práce odpovědně a systematicky, a že cíle diplomové práce splnila v daném rozsahu. Tyto výsledky budou publikovány jako poster na konferenci European Conference of Oncology Pharmacy 2022 a tvoří základ pro další výzkum.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Netíková,, Irena Štenglová

Diplomantka se ve své práci soustředila na analýzu změn fenotypu nádorových buněk navozených migrastatiky v kvantitativním fázovém zobrazení. Cílem práce bylo osvojení principů mikroskopické techniky hiQPI a experimentálních postupů pozorování buněk v tkáňových kulturách, včetně jejich přípravy. Dále diplomantka měla navrhnout experimentální postup a provést pozorování v oblasti biologie živé buňky pomocí techniky hiQPI, zpracovat obrazový záznam a interpretovat výsledky experimentů, která jsou zaměřeny na charakterizaci proměnlivosti fenotypu nádorové buňky vlivem migrastatik. Text práce je členěn logicky a formálně správně. V teoretické části studentka popisuje podrobně principy kvantitativního fázového zobrazování ve 3 typech mikroskopů Q- Phase, HoloMonitor a Transmisson DHM. Dále se věnuje vysvětlení pojmu migrastatika, charakterizaci testovaných buněčných kultur a podrobnému popisu a vysvětlení morfologických a fenotypových změn, ke kterým v buňkách dochází po působení potenciálních migrastatik. Experimentální část je zaměřena na hodnocení fenotypových a morfologických změn buněk dvou buněčných linií, A549 a MCF7 kultivovaných s migrastatiky, na ukázky apoptózy a nekrózy a také na charakteristiku invazivního fenotypu. Nádorové buňky byly vystaveny vlivu čtyř různých léčiv (vinkristin, belumosudil, niklosamid a midostaurin), z nichž byl očekávaný efekt nejméně pozorován u belumosudilu. Experimentální část obsahuje hodně obrázků a grafů, dokumentujících účinky testovaných léčiv. Diplomantka si osvojila potřebné dovednosti pro měření na holografickém mikroskopu, kultivaci nádorových buněk a vyhodnocování získaných dat, což odpovídá cílům diplomové práce. Terminologie používaná v medicínské části (mimo terminologii z oblasti buněčné biologie) je, navzdory citovaným literárním zdrojům, velmi nepřesná. Nicméně medicínská stránka nebyla hlavním tématem práce a proto tuto skutečnost nepovažuji za důvod k zamítnutí obhajoby. Jako další problém vidím v textu řídce používané odkazy na literární zdroje a citace neodborných zdrojů. Velkým kladem práce je prezentace výsledků na mezinárodním symposiu formou posteru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139944