RYZA, V. Konstrukční návrh prototypové stolní navíječky lineárních cívek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Řehák, Kamil

Diplomová práce pana Ryzy je zaměřena na shromáždění informací o možných řešení stolních navíječek lineárních cívek s následným využitím těchto poznatků pro návrh vlastního konstrukčního návrhu převodového ústrojí. Ke zpracování diplomové práce pan Ryza přistupoval zodpovědně, pravidelně se účastnil konzultací, na které byl vždy připraven. Student postupoval dle logicky zvolených kroků od získání dostatečného množství informací o komerčně dostupných řešeních, které dále využil při vlastním koncepčním návrhu. Jako ne zcela vhodné považuji název první kapitoly, kdy se jedná o zpracování informací nutných pro řešení práce. Kapitolu zabývající se kontrolou klíčových uzlů by bylo možné zpracovat detailněji. Práce je psána přehledně a čtivě a s minimálním množstvím gramatických či stylistických chyb. Bohužel se v práci nacházejí nepřesná či ne zcela vhodná vyjádření, respektive ponechaná poznámka z průběhu psaní. Práce je zpracována na dobré úrovni z hlediska grafické úrovně. Při zpracování diplomové práce student prokázal nejen schopnost aplikace nabytých znalostí pro řešení daného komplexního úkolu, ale i na základě dostupných zdrojů rozvíjet své znalosti. Relevanci a množství použitých zdrojů považuji za dostatečnou vzhledem k zaměření práce. Cíle diplomové práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hrabčík, Miroslav

Velice oceňuji proaktivní přístup studenta během spolupráce. Student se výborně připravil na každou konzultaci a reagoval proaktivně. Koncepce práce je přehledná a celkově dobře popisuje řešený problém. Teoretický popis je dostatečný, kde jsou vhodně popsány již existující technologie, s ohledem na míru automatizace. Student sám připravil celkový koncept navíječky. Koncept je řešen přesně podle zadání a detailně se zabývá každou součástí navíječky. Celkově je připraven kompletní 3D model, který může být použit pro případnou realizaci. Část práce je věnovaná modální analýze, která řeší vliv vlastních frekvencí na chování stroje během provozu. Celková podoba stroje je velice kompaktní, a tedy přívětivá pro případnou manipulaci. Závěr: Zadání bylo splněno v celém rozsahu a výstup může být použit pro další navazující práci, která by se mohla týkat praktické realizace. Práci doporučuji k obhajobě. Musím také poděkovat za společnost ABB, která byla zadavatelem práce. Celkově byla spolupráce výborná a velice oceňujeme finální výsledek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140210