ROUBAL, Š. Návrh nového iontmetru pro venkovní prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Roubal, Zdeněk

Student Šimon Roubal se během semestru s plným nasazením pustil do návrhu nové konstrukce iontmetru pro venkovní prostředí, která bude použitelná pro výzkum jevů v atmosféře vznikajících během bouřkové činnosti. Využil se již navržený elektrometrický zesilovač a obvody ovládání z původního iontmetru, díky novému nadřazenému mikroprocesoru je ale možné daleko snadnější ovládání přístroje přímo v terénu bez nutnosti mít sebou notebook. Navrhl vhodné blokové schéma a DPS pro řídicí desku. Vybraný procesor ESP32 umožňuje rozšíření možností řídicí desky v budoucnu. Kvůli výdrži předpokládané power banky se použili nízkopříkonové módy procesoru ESP32 a dosažené výsledky jsou plně dostačující. Oživil komunikaci s GSM a GPS sítěmi pro potřebný autonomní provoz se zasíláním dat pro vzdálenou kontrolu činnosti. Použitá SD karta byla vybrána s ohledem na co největší spolehlivost. Zprovoznil komunikaci s dříve navrženou deskou iontmetru nejprve přes pomocný sériový port a následně i přímo s procesorem Atmega 16. Zvolil vhodnou odolnou krabici do terénu. Úplné zprovoznění se nepodařilo kvůli nutným úpravám na pomocném elektrometrickém zesilovači, ale očekávám v nejbližší době zdárně dokončenou konstrukci. Po formální stránce je práce velmi zdařilá.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Szabó, Zoltán

Student Šimon Roubal vypracoval bakalářskou práci na téma návrh nového iontmetru pro venkovní prostředí. Rozsah práce od úvodu po závěr je 43 stran, což je dostatečný rozsah pro bakalářskou práci. Práce obsahuje 13 kapitol a je sepsána v logickém sledu, vhodnou jazykovou formou. Student použil doporučenou šablonu, práce je psaná v českém jazyce, neobsahuje zásadní chyby. Obrázky a tabulky mají odpovídající grafickou úroveň. Student správně pracuje se zdroji a vhodně strukturuje text. V prvních čtyřech kapitolách se student zabývá s teorii bouřek, vzdušnými ionty a s problematikou měření vzdušných iontů. V dalších pěti kapitolách vybírá a podrobně popisuje zvolené komponenty. Jsou zde popsány SD karty, hodiny reálného času, AD převodníky a je zohledněn výběr komponent pro řešenou úlohu. Je zde popsán použitý mikrokontrolér a zdůvodněn jeho výběr. V následující části práce se zabývá s konkrétním návrhem obvodu, obslužného softwaru a oživením obvodu. Zde se student zaměřuje na popis samotné realizace elektroniky, její postupné oživení a o odstranění chyb, avšak v závěru píše že v době odevzdání zadání nebyl z různých důvodů plně realizován. Předložená práce je na dobré úrovni a splňuje všechny požadavky na bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B, 87 b.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 141520