ŘEZNÍČKOVÁ, H. Produkce součástí z tabulí plechů nekonvenční metodou vodního paprsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Řešení technologie s využitím vodního paprsku je předloženo na velmi dobré úrovni. Princip technologie je přiblížen v teoretických kapitolách. Zaměření se na vyřešení zadaného tématu není vzhledem k náročnosti strojového zařízení možné provést bez spolupráce s firmou, která toto zařízení provozuje. Tento úkol autorka zvládla s pečlivostí sobě vlastní. Typografické zpracování má výbornou úroveň. Celkově bakalářská práce působí příznivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mouralová, Kateřina

Nekonvenční metoda využitá na řezání tabulí plechu je studentkou vypracována na velice dobré úrovni. Teoretická část je kvalitně zpracována. Rovněž i praktický experiment vykazuje příznaky odborného přístupu. Práce s literaturou si zaslouží ocenění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50353