MAČIŠÁK, M. Simulátor napěťového výstupu 0-10V s mikrokontrolérem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Zdeněk

Student měl v rámci bakalářské práce navrhnout a zrealizovat simulátor napěťového výstupu – zdroj nastavitelného testovacího napětí pro laboratorní účely. Součástí zadání byl elektronický návrh systému, jeho realizace a vytvoření programového vybavení pro zabudovaný mikrokontrolér. Nezbytnou částí zadání bylo otestování systému a demonstrace jeho funkce. V rámci bakalářské práce student navrhnul celkovou koncepci nastavitelného zdroje, vytipoval součástky a zrealizovala a oživil desky plošných spojů. Vytvořil i programové vybavení a pokusil se i o jednoduchou kalibraci. Svoji činnost zdokumentoval v textové části bakalářské práce. Student pracoval samostatně a své činnosti koordinoval s vedoucím práce. Konzultace využíval ve vhodné míře. Student splnil všechny body zadání, realizace je funkční. Kvalita zpracování je průměrné úrovni. V textové jsou uvedeny schémata ve velmi nízkém rozlišení a proto prakticky nečitelné. Student prokázal bakalářské schopnosti a doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
68

Posudek oponenta

Baštán, Ondřej

Cílem předložené bakalářské práce bylo navrhnout přesný zdroj stejnosměrného napětí 0 - 10V s rozlišením 0.001V. Práce je vhodně rozdělena do sedmi částí, ve kterých autor popisuje dílčí části práce. Nejprve autor krátce popisuje kalibrační přístroje, které jsou běžně dostupné na trhu. Následující kapitoly pak popisují konkrétní řešení studenta. Autor veškerou problematiku popisuje stručně, ale výstižně. Typografická stránka práce je na dobré úrovni. Autor na několika místech používá nepůvodní materiály, u kterých však neuvádí zdroje (např. obr17). Student se v práci zabývá návrhem obvodového zapojení a návrhem plošných spojů. Úroveň navržených zapojení a desek je průměrná. Autorovi se podařilo zařízení úspěšně oživit a vytvořit přívětivé uživatelské rozhraní. Autor v práci uvádí že zařízení zkalibroval. V práci však nejsou uvedeny postupy ani výsledky měření, které byly pro kalibraci použity. Autor splnil všechny body zadání a vytvořil funkční prototyp zařízení. Předložená práce je průměrná a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením C (75b).

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 111087