ZDRAŽILOVÁ, E. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Neuwirth, Bernard

Diplomová práce se zabývá návrhem změn ve společnosti MIDGARD Networks s.r.o. V analytické části práce bylo využito metod HOS8 a SWOT ke zjištění a popsání aktuálního stavu sledované problematiky ve společnosti. Práce je zpracována standardním způsobem. Autorka práce se mohla pokusit více popsat a kvantifikovat přínosy navrhovaného řešení. Otázky k obhajobě: Jakým způsobem by jste navrhovala provést implementaci Vámi navrhovaného řešení? Jakou očekáváte výši provozních nákladů u Vámi navrhovaného řešení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Martinásek, Zdeněk

Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému společnosti, hledáním nedostatků aktuálního řešení a vypracováním návrhu na zlepšení jeho součástí. V teoretické části se studentka zabývá vysvětlením základních principů, termínů a dělení informačního systému. Následující praktická část obsahuje popis provedené analýzy a návrh řešení nalezených nedostatků informačního systému. V této části diplomové práce postupovala studentka systematicky, nicméně samotné shrnutí přínosu návrhů působí více jako odhad bez bližšího rozvedení, upřesnění a chybějících referencí na předešle provedenou analýzu. Dále stanovení ceny implementace sjednocení informačního systému a výměny účetního systému působí velmi hrubým odhadem bez bližšího popisu, jak k rozkladu ceny došlo, zejména při použití open source řešení. Vzhledem k celé analýze a předneseným nedostatkům informačního systému by bylo vhodné název společnosti a její zaměstnance uvést anonymně. Bohužel kvůli uvedeným technickým nedostatkům je důvěryhodnost a praktická využitelnost výsledků minimalizována. Co se týče formálního zpracování, tak práce obsahuje typografické a další chyby, které snižují celkovou kvalitu práce (např. narušení obsahu textem z obrázku 6 a body ze seznamu na str. 33). Odsazení seznamů v práci je různorodé (např. str. 28, 33 a 66), stejně tak se liší formátování vět před seznamy (např. str. 23 a 25). Většina použitých obrázků má nízké rozlišení a na str. 44–48 obrázky přetékají. Slova v tabulkách se zalamují bez oddělovacího znaménka (např. tabulka 13 a 14). Stránky jsou také místy předčasně ukončeny (např. str. 20, 32 a 69). I přes výše uvedené nedostatky mohu konstatovat, že byly stanovené cíle diplomové práce splněny. Navrhuji práci k obhajobě s hodnocením D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Práce s informačními zdroji C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 141604