LAZAR, J. Magnetoreologický tlumič kmitání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazůrek, Ivan

Na práci se fatálně projevil nedostatek času v závěru práce. Byl způsoben vážnými rodinnými důvody diplomanta. Práce tedy nesplnila všechny předsevzaté cíle.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Růžička, Bronislav

Možnost aktivního řízení charakteristiky tlumičů odpružení automobilu patří k významným prvkům jízdní bezpečnosti. Z tohoto pohledu má téma diplomové práce své opodstatnění s předpokladem dalšího využití výsledků v reálné praxi. Cílem diplomové práce byl konstrukční návrh systému jehož funkce dovoluje využití výhod vlastností MR kapaliny k dodatečné modifikaci kompresní části charakteristiky běžného hydraulického tlumiče . Finální návrh celého řešení využívající externí nádržku tlumiče jako přídavný aktivní MR prvek pak potvrzuje skutečnost, že celá práce byla provedena v souladu s požadavky zadání. V úvodu práce je velmi přehledně shrnut současný stav koncepcí i způsobů aplikací MR tlumičů , základní vlastnosti MR kapalin a tyto informace jsou pak využity jako výchozí bod pro návrh vlastního řešení. Dobře byla také zpracována následující část rozebírající základních charakteristiky pístových hydraulických tlumičů a výběr prvků programového prostředí MATLAB vhodných k simulacím hydraulických systémů. Kladně lze hodnotit i návrh první varianty konstrukčního řešení u kterého byly následně provedeny všechny nezbytná experimentální měření pro ověření vlastní funkce MR prvků i jejich schopnost regulovat celkovou charakteristiku tlumiče. Tyto výsledky však bohužel postrádá druhá varianta , prezentovaná jako finální, jejíž cílem byla eliminace zjištěných nedostatků prvního technického řešení. Z tohoto důvodu pak těžko odhadovat zda požadovaného cíle bylo skutečně dosaženo .Ocenit tak lze pouze některé body, jako např. postup návrhu průtokové štěrbiny zamezující vzniku kavitace či základní pevnostní výpočty. I zde je ale možno nalézt mnohé nedostatky vyplývající z neúplného zpracování , takže nelze opět objektivně posoudit korektnost celého řešení. Rovněž nebyl splněn požadavek na závěrečné hodnocení z hlediska konstrukčního, technologického a ekonomického. Tato neúplnost bohužel snižují kvalitu práce , což je jistě škoda , protože diplomant svým přístupem v úvodu naznačil dobrou znalost problematiky i schopnost metodického postupu. Při hodnocení celkového přínosu diplomové práce je nutno konstatovat že využití expanzní nádobky jako MR prvku může být dobrým základem pro další práci při optimalizaci funkce tohoto systému. Rozvinutí tohoto konceptu a odstranění případných dalších drobných nedostatků pak skýtá možnost úspěšného využití v oblasti aktivního řízení automobilových podvozků. Z hlediska formální úpravy je diplomová práce zejména v první časti zpracovaná na velmi dobré úrovni jak po stránce grafické , tak i po stránce formulací jednotlivých hodnocení. Druhá část práce však kromě obsahových nedostatků bohužel postrádá místy i nezbytnou formální úpravu, takže často působí dojmem že se jedná pouze o pracovní materiál a nikoliv konečnou verzi diplomové práce. Těchto nedostatků je více a spolu s chybějícím podrobnějším popisem osvětlujícím postupy řešení daného problému výrazně snižují kvalitu jinak velmi zajímavé práce. Při hodnocení výkresová dokumentace pak lze konstatovat , že její provedení je na dobré úrovni a odpovídá plně požadavkům zadání. Vzhledem k tomu, že řešitel svým postupem prokázal schopnost řešit danou problematiku, doporučuji tuto práci k obhajobě i přes výhrady k úplnosti jejího zpracování . V případě , že diplomant bude schopen uspokojivým způsobem dále detailněji doplnit a obhájit během SZZ i návrh finálního řešení prezentovaného v diplomové práci, pak rovněž mohu doporučit také udělení titulu Ing.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 33627