JAROŠ, S. Návrh rozvoje začínajícího podniku zabývající se online prodejem módních oděvů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Celkově je předložená závěrečná práce zpracovaná na uspokojivé úrovni. Otázka č. 1: Kdy chcete skutečně implementovat akce z oblasti "inovovaných hodnot produktu"? Z čeho chcete tyto akce financovat (cizí/vlastní zdroje) a jaká je posloupnost financování? Otázka č. 2: Jakým způsobem hodláte vyřešit dilema své nezkušenosti v oblasti zpracování produktu u dodavatele, který se s těmito typy "kousků" setkává poprvé? (nedoladěné detaily, ztráta autonomie a kontroly uměleckého parametru). Nepoškodí to v konečném důsledku design a umělecký dojem, kterého tak chcete dosáhnout v očích svých zákazníků? Máte nějakou alternativní strategii, jak se tomu v budoucnu vyvarovat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Práce je s ohledem na hlavní cíl a stanovené dílčí cíle práce zpracovaná na relativně dobré úrovni. Výsledky analýz podporují návrhy změn v obchodní strategii startupu a navazujících oblastech nákupu (dodávek) a marketingu. Některé návrhy jsou polemizující až kontraproduktivní, působí nesladěně. Celková úroveň zpracování návrhů se bohužel projevila zvýšeným tlakem na čas odevzdání, jinak mohla být tato část zpracována velmi kvalitně.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autor práce používá standardní analytické metody sběru sekundárních dat pro posouzení podnikatelského prostředí. Velice chválím využití fakultní databáze STATISTA k získání dat z průzkumů chování německých zákazníků v oblasti online nakupování módy. S ohledem na problematiku zvolil autor analytické metody, které odpovídají řešení na relativně dobré úrovni, byť by analýza mohla být doplněna využitím konkurenčního mystery shoppingu, obsahové analýze textu či videí, primárním průzkumem u zákazníků e-shopu pro zjištění relevantnějších dat v oblasti nastavení produktové nabídky či procesů dodání a komunikace. V práci jsou dodrženy postupy a metody, které jsou stanoveny v cíli, tak návazně popsány v teoretické části a uplatněny v části praktické.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Z hlediska schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na relativně dobré úrovni. Výtku mám k popisu identifikovaných faktorů v rámci dílčích shrnutí zachycené tabulkami za analýzami, a přitom v samotném textu shrnutí je vše popsané velice jasně a smysluplně (např. str. 42, různorodost propagace – pohlaví nebo místo jako silná stránka apod.). Dále pak k formulaci akcí v rámci jednotlivých kvadrantů kvalitativní SWOT analýzy (např. růstová strategie S-O doslova vybízí faktory na agresivnější akce typu investice do výroby vlastních e-co produktů, horizontální strategie, rozšiřování stávajícího trhu apod.). Nepochopitelným dojmem působí celkové zhodnocení v tabulce č. 59. Navíc, zde autor kombinuje příjmy s náklady a ziskem, což je fatální chyba. Na druhé straně, v popisu a analýzy problematiky je velice znát autorova zkušenost s daným typem podnikání, zejména designem a uměleckým pojetím.
Praktická využitelnost výsledků D Práce je v praxi reálně použitelná jako podklad pro zvažování a implementaci navržených akcí v rámci změn v obchodní strategii a navazujícím marketingu a nákupu dodávek. Logicky působí taktéž uchopení navržených akcí dle priorit pro praxi (str. 77). Trošičku se však obávám, že svým přeorientováním produkce z vysoce limitovaných, designových produktů na větší množství za nižší cenu, ztrácí punc avantgardy a luxusu, a tím pádem i svoje místo na trhu vymezeném cílovými zákazníky. Navíc, není jasné, jak autor hodlá vyřešit dilema své nezkušenosti v oblasti zpracování produktu u dodavatele, který se s těmito typy "kousků" setkává poprvé (nedoladěné detaily, ztráta autonomie a kontroly uměleckého parametru). S ohledem na nastavený časový horizont cílů, se nejedná o strategický (dlouhodobý) charakter rozvoje společnosti (nebo došlo k chybnému popisu horizontu u návrhů inovovaných hodnot). Popsaná vize, není dostatečně uchopena a realizovatelná definovanými cíli, které jsou spíše krátkodobé až střednědobé povahy (str. 80), protože je nadhodnocená a směřuje na osvětu a inspirování generací designerů apod., o které v cílech není ani zmínění.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Teoretická, analytická a návrhová část jsou navzájem logicky propojeny. Práce obecně splňuje obsahové náležitosti dané směrnicí, nicméně není dodržováno formátování, a to již hned na začátku (str.6–7, čestné prohlášení a poděkování, dále str. 28, str. 34, str. 43 apod.). Student v práci používá adekvátní terminologii na velmi dobré úrovni až na familiární a po-angličtěné názvy typu "lookbook, freelance fotografie", "moodboard" apod. Odborná jazyková úroveň odpovídá zvolené problematice. Nedostatky se objevují v gramatické stránce textu práce, zejména pak absence teček před citacemi či ukončováním vět (nebo např. str. 19, "...Ciele by mali byť vymedzená" apod.). Dále se jedná o zpracování grafů v oblasti popisu os či legend (např. str. 59, graf č. 12, 13 apod.). Celkový dojem z práce kazí střídání trpného rodu stylu psaní se třetí osobou jednotného čísla. Občas chybí propojení mezi popisem problematiky v teoretické části (kapitola 1.2, target costing apod.) a navazující analytickou a návrhovou částí.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D V práci je s citacemi pracováno na relativně dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace a knižní literaturu, tak i v případě zpracování výsledků dat z databáze, nicméně objevují se chyby v podobě nesouladu výčtu autorů v citaci textu práce a v bibliografické na konci práce (např. str. 37, "(Máchal, 2015)" apod.). Práce prošla analýzou systémem Thesis a dle procentuální shody nedochází k plagiátorství a splňuje požadavky.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Koráb, Vojtěch

Jedná se o dobrou diplomovou poráci, kde nebyl úplně využit potenciál plynoucí z analytické části práce. Diplomová práce je bez zásadních věcných a formálních chyb. Práci doporučuji k obhajobě pořed státní komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Hlavním cílem diplomové práce bylo: navrhnout rozvoj obchodní strategie začínajícího podniku zabývajícího se on-line prodejem avantgardního módního oblečení. Tento cíl je postaven poněkud nešťastně. Rozvoj obchodní strategie vede k částečnému zlepšení stávající obchodní strategie. Zde je možné si položit otázku: proč nebyla u začínajícího podniku navržena úplně nová ochodní strategie? Nicméně, po prostudování diplomové práce se dá konstatovat, že cíl diplomové práce týkajícíse rozvoje obchodní strategie byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup řešení diplomové práce je správný. Metody vybrané k řešení diplomové práce jsou adekvátní. Potenciál daný analytickou a teoretickou částí práce byl využit pouze zčásti. Zde chválím zavedení pojetí strategie modrého oceánu, které se však do návrhů nepromítlo. V teoretické části se též hovoří o strategickém procesu a strategickém řízení. Je možné si položit další otázku a to: kde je v návrhové části pojednáno o strategickém řízení firmy?
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Diplomová práce je nerovnoměrně rozložena mezi analytickou a návrhovou částí práce. To je dáno stanoveným cílem. V návrzích se dalo jít až do úplně nového návrhu obchodní strategie vybrané firmy a tuto dále rozpracovat.
Praktická využitelnost výsledků C Nejsem si jist, že návrhy povedou ke zvýšení tržního podílu firmy a s tím souivisejícím zvýšením tržeb. Návrhy tak mohou být pro firmu jakýmsi vodítkem pro modifikaci stávající obchodní strategie.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Struktura diplomové práce je správná. Použitá terminologie je adekvátní těmto typům prací. Návrhová část práce mohla být ještě dále rozpracována.
Práce s informačními zdroji B Práce obsahuje seznam literárních zdrojů. Autor se zdroji v textu pracoval a v práci je citoval. V diplomové práci mohlo být použito více anglických zdrojů z plnotextových databází.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 140810