ŠTĚRBOVÁ, M. Návrh změn komunikačního mixu společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Ke zpracování práce studentka přistupovala zodpovědným způsobem a projevovala o zvolenou problematiku velký zájem. Prokazuje zde svoji schopnost aplikovat získané teoretické poznatky pro praktické využití jak v analytické, tak i v návrhové části. Autorka se velice dobře vypořádala s faktem, že zákazníky analyzované společnosti mohou být jak společnosti z B2B trhu, tak i koncoví spotřebitelé z trhu B2C a že oblast působení společnosti pro ni byla doposud neznámou. Předložené návrhy vycházející z předchozích získaných poznatků jsou pak relevantní, logické a lze je označit za přínosné. Otázky k obhajobě: Jak by se podle Vás dal popsat zákazník, který by byl klasickým příkladem B2C zákazníka analyzované společnosti? Jaké mohou být jeho motivy vyhledat analyzovanou společnost, resp. její nabídku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky práce jsou prakticky využitelné a pro analyzovanou společnost je lze označit za přínosné. Při hlubším rozpracování návrhů by byl přínos pro společnost ještě výraznějším a pro realizaci snadnějším.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce je logicky členěna. Autorka dovede použít vhodnou terminologii. Místy je psána formou, která se ne úplně hodí pro tento typ prací (např. "Pod podporu prodeje nám spadá...", atp.).
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci jsou využity adekvátní informační zdroje. Tyto jsou pak vhodně ocitovány. V seznamu použitých zdrojů se pravděpodobně nedopatřením u zdrojů č. 6, 7, 8 objevil jiný citační styl.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Boček, Aleš

Autorka přistoupila k zadání práce zodpovědně. Oceňuji velkou míru reálných konzultací s managementem společnosti. Navržené nové nápady řešení B2B považuji za relevantní (zejména veletrh, klientské akce a variabilní složka mzdy). Využití B2C kanálů (facebook) se vzhledem k definici zákazníka zdá diskutabilní. Formální stránka práce by mohla být upravenější (měnící se osoby, větná gramatika), nicméně celkově je práce dobře pochopitelná. Celkově práci hodnotím za C a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 110380