PELC, P. Měření viability buněk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Čmiel, Vratislav

Student vytvořil rešerši na dané téma na velmi dobré úrovni, dostatečně využil literatury a problematiku důsledně popsal. V praktické části prezentuje vytvořené programové vybavení s grafickým prostředím, které realizuje metody obrazového zpracování a analýzy. V další části prezentuje výsledky statistické a grafické analýzy vzorových snímků s diskusí úspěšnosti metody. Praktická část je rozsáhlá a obsahuje všechny potřebné prvky, student tak splnil zadání v plné míře. Praktická část je provedením na výborné úrovni. Student pracoval průběžně a práci pravidelně konzultoval. Prokázal schnopnost samostatného řešení problematiky. Práci a aktivitu studenta celkově hodnotím velmi kladně.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Janoušek, Oto

Předkládaná práce srozumitelně popisuje měření viability buněk fluorescenčními metodami. Studentovo hluboké porozumění dané problematice prozrazuje jak struktura teoretické části, tak interpretace výsledků a závěry v praktické části. Vhodně zvolené metody jsou výborně dokumentovány, dosažené výsledky jsou korektně interpretovány a ověřeny. Vysokou kvalitu práce odráží i formální zpracování. Jediným formálním nedostatkem v práci je použití anglických popisků v obrázcích 2 a 3. Práci proto hodnotím 99 body.

Navrhovaná známka
A
Body
99

eVSKP id 65416