JEŽEK, T. Rekonstrukce mostového jeřábu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubín, Martin

Bakalářská práce studenta Tomáše Ježka „Rekonstrukce mostového jeřábu“ odpovídá zadání a zadané úkoly byly v práci splněny. V první části práce je čtenář seznámen s původním stavem mostového jeřábu před rekonstrukcí. Zde mi především chybí popis rekonstruovaného jeřábu (rozměry, nosnost, výška zdvihu, popis konstrukce, v jakém provozu jeřáb pracuje atd.). Dále z původních technických parametrů byly postupně vypočteny všechny pohony pojezdu a zdvihového ústrojí jeřábové kočky. Práce obsahuje několik nevhodných formulací (například na str. 3, 28) a dále je v práci několik překlepů a pravopisných chyb (například na str. 3, 11, 25, 27, 29, 30). Není provedena základní pevnostní kontrola lanového bubnu (str. 26) na ohyb a vnější přetlak. Přesto, že jsou provedené pevnostní analýzy (str. 25 a 29) pouze orientační, měly by zde být podrobněji uvedeny uvažované okrajové podmínky. Dále mi v práci chybí provázanost příloh s textem, kde ani na jednu přílohu není odkaz v textové části práce. Přílohy se potom jeví jako zbytečné. Chybí také výpočty návrhu lanového bubnu (str. 24, 26, 28) a kladek s pevnostní kontrolou lanového bubnu. Rozsah práce je přiměřený a nejsou zde žádné „výplňové“ části. Autor vycházel z doporučené literatury a pracoval i s dalšími zdroji. Výkresová dokumentace je přehledná a použitelná pro výrobu. Mám k ní pouze drobné výhrady k některým chybějícím kótám v sestavě a nevhodné rohové razítko jiného ústavu. Bakalářská práce má, dle mého názoru, po obsahové stránce průměrnou úroveň a student úspěšně navrhl motory pohonu pojezdu mostu a kočky a dále pohony hlavního a pomocného zdvihového mechanismu. Výše uvedené formální nedostatky nesnižují významně kvalitu práce a doporučuji práci k obhajobě. Otázky k obhajobě: Na základě jakých výpočtů jste navrhl lanový buben a vodící a vyrovnávací kladky (str. 24, 26, 28)? Jaké jsou základní parametry lanového bubnu (základní rozměry, počet závitů, délka lana,...)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Předložená bakalářská práce je členěna vcelku logicky a přehledně. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí získaných v průběhu svého studia, tak i dalších poznatků - zejména v oblasti konstrukce mostových jeřábů. Práce obsahuje návrh na rekonstrukci mechanismů mostového jeřábu s nosností 8t. Součástí je jak identifikace současného stavu, tak také funkční výpočet nových motorů a brzd a některé pevnostní výpočty. Součástí práce je výkres kladnice, včetně některých detailů. Práce je pečlivě zpracována, přesto se pan ježek nevyhnul řadě více i méně závažnějších chyb jak formálního, tak i věcného charakteru. K práci mám zejména tyto připomínky: - řada drobných přepisů či navhodných větných formulací, - postrádám pasport původního jeřábu nebo alespoń informaci o jeho původní jeřábové skupině, - není provedena klasifikace mechanismů jeřábu dle ČSN ISO 4301. Tabulky A4 a A5 v příloze o ní nehovoří. - příloha obsahuje řadu tabulek, ke kterým chybí odkazy v textu, na výkresech je použito špatné rohové razítko (jiný ústav), - nepřehledný seznam symbolů a veličin (není uspořádán podle abecedy), - není zřejmé, odkud jsou čerpány jednotlivé používané rovnice a co v nich představují některé konstanty (např. rov. 3.3, 3.13, 3.16), - neúplná identifikace brzdy (str. 19), - v technické zprávě chybí schéma zalanování. Předložená práce má i přes výše uvedené výhrady celkově solidní úroveň a je v souladu se zadáním. Tomáš Ježek ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či dalšího studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29238