HROZKOVÁ, A. Hodnocení finanční situace podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hornungová, Jana

1) Byly návrhy Vaší práce předloženy vedení společnosti, případně bude některý z nich aplikován? 2) Je změna v organizační struktuře návrh, který výrazně ovlivní finanční situaci podniku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Kapitola 2.3 Swot analýza - této kapitole by měly předcházet jiné analýzy s ohledem na okolí podniku, případně měla být kapitola nazvána jiným způsobem.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lucký, Marek

Práce splňuje cíle, které si autorka v úvodu práce stanovila.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71562