LAVICKÝ, J. Návrh modelu služeb sítě pro firmu Techniserv IT s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C Není popsán IP adresní plán, VPN, pravomoci poboček...
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Hanzlík, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 31711