DEMJANOVIČOVÁ, M. Dostavět město [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Hora, Jan

Michaela na řešenou parcelu umisťuje výrazný garážový sokl z červeného betonu a na něj usazuje linii domů. Řešení jednoduché, čitelné a efektivní. Z jihu domu vzniká veřejný prostor, který domu poskytuje odstup od rušné třídy Osvoboditelů, na soklu se pak rozprostírají soukromé a komunitní prostory. Architektura domu demonstruje jistou exkluzivitu. Nabízí se otázka, jestli to je v souladu se zadáním městského bydlení. Práce ale nemá demonstrovat standardy, na které jsme zvyklí, nýbrž ty, ke kterým bychom chtěli směřovat. A to se autorce daří. Jedná se o velmi kvalitní práci, která je sice minimalisticky, ale přesvědčivě odprezentovaná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 Studentka pracovala svědomitě. Projekt prodělal kontinuální vývoj bez zaváhání. Projekt autorka dotáhla do převědčivé a kompletní prezentace.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Sládeček, Svatopluk

Suverénní a jistá práce, obdivuji estetickou radikálnost, důslednost a schopnost autorky odolat svodům v podobě přílišné líbivosti a snaze zavděčit se historickému prostřední. Na druhé straně vysoko hodnotím volbu uměřených provozních řešení a přehledné konstrukční postupy, přitom výsledem je svěží, zábavný a kompozičně brilantní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Na okraj historického jádra města Louny navrhuje autorka doplnění zástavby v místě, kde se tradiční rostlá struktura města rozpadá a bloková zástavba navazuje na novější stavby, které už původní souvislosti nerespektují. Návrh se geometrickou jednoduchostí svého půdorysu hlásí k modernistickému urbanismu, ale vhodným umístěním objemu, nastavením uličních čar a stanovením výšky dobře navazuje na okolní strukturu města. To je samo o sobě cenné, ale práce s řešením stavby, rozvrhem funkcí v parteru, umístění vstupů a detail návaznosti bydlení na veřejné prostory dává návrhu nejvyšší urbanistickou kvalitu.
Provozní řešení A Velmi vysoko hodnotím hlavní uspořádání objektu kolem čtyř vertikálních komunikací. Vzdálenost a umístění schodišť a výtahů efektivně obsluhuje celou délku půdorysu a navazující chodby mají, díky tomu, přiměřenou délku. Vnitřní uspořádání se dobře vyrovnává s orientací ke světovým stranám.
Technicko konstrukční řešení A Stěnový konstrukční systém je jednoduchý a přehledný. Všechny konstrukce jsou nad sebou a navazují na skeletovou konstrukci spodního podlaží. Všechny rozpony mají přiměřené rozměry. Technické pojetí zakládání stavby a řešení obvodového pláště nebudu rozporovat, beru jej jako požadovaný folklór FA VUT v Brně. Ve skutečné praxi je při výstavbě tzv. „dostupného bydlení“ neobhajitelné, pro jeho vysoké náklady. To ale není chyba autorky.
Architektonické řešení A Dlouhé štíhlé proporce hlavního objemu stavby jsou, ostatně jako vždy, zárukou dobrého výsledu. Zde je, ale celá hmota zástavby rozdělena na dva hlavní bloky, které těsně přiléhají k sobě a tyto bloky jsou ještě rozčleněny výškově. Toto členění není formální, odpovídá vnitřní struktuře stavby. Celý dlouhý a kompaktní půdorys je ve výškovém uspořádání dovedně rytmizovaný a nepůsobí nudně. Díky tomu plynule navazuje na starší výstavbu v okolí. Fasády jsou neokázalé, ale jako celá stavba jsou dobře rytmizované a působí dojmem důvěryhodné samozřejmosti.
Formální úroveň A Vše je prezentováno sdělně, přehledně, vkusně a nevtíravě.
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 142317