HAVELKA, M. Flíčková anténa s přepínatelnou polarizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Raida, Zbyněk

Úkolem studenta bylo prostudovat koncept planární antény s přepínáním polarizací PIN diodami. Anténa měla být namodelována v programu ANSOFT Designer a věrohodnost modelu měla být potenciálně ověřena experimentem. Student vytvořil odpovídající počítačové modely antény, anténu vyrobil a proměřil. Vypočtené a změřené výsledky byly porovnány s výsledky publikovanými. Na základě porovnání byly formulovány závěry. Zadání bylo beze zbytku splněno. Student pracoval na projektu sopustavně a aktivně. Proti formálnímu zpracování nemám výhrady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Pokorný, Michal

Student se v práci zaměřil na návrh aperturně buzených flíčkových antén s přepínatelnou polarizací. Zvolená konstrukce byla podrobena parametrické analýze a následně zvoleny optimální rozměry jednotlivých prvků. Výsledky analýz, zejména vyzařovacích charakteristiky, by měli být detailněji komentovány. V textu se objevují duplicitní značení rozměrů a většina výkresů toto značení postrádá, čímž je čitelnost práce zhoršena. Celkově je práce na dobré úrovni a student prokázal dostatečné odborné znalosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 22003