DRTÍLEK, J. Návrh chladící desky pro vibrační testovací zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Štětina, Josef

Obsahem práce je Návrh chladící desky pro vibrační testovací zařízení. Text má 37 stran textu. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text. Práce obsahuje všechny povinné části. Zadání vzniklo dle požadavků firmy Honeywell, ve které práci průběžně konzultoval. Student pracoval samostatně, zvolené téma práce patřilo mezi velmi obtížné a jeho úplné zvládnutí spíše odpovídá diplomové práci. Bohužel student plně nevyužil čas od zadání práce a tím je zejména ovlivněna teoretická analytická část práce. Ocenit lze samostatný přístup při tvorbě numerického modelu a provedení simulací. Student prokázal schopnost samostatné práce, splnil body zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Mauder, Tomáš

Bakalářská práce pana Juraje Drtílka s názvem Návrh chladící desky pro vibrační testovací zařízení si klade za cíl čtenáře zasvětit do historického vývoje, testování turbodmychadel, problematiky přenosu tepla a termálním výpočtem chladící desky. Práce je přehledně členěna do desíti kapitol včetně úvodu a závěru. Nicméně některé kapitoly by mohli být sdružené např. kapitola 8 a 9. K formální stránce mám však několik výhrad a doporučení: 1. Veličiny v textu by měli být rovněž psány kurzívou, stejně jako ve vzorcích 2. Autor často uvádí věty typu: pak jsme kliknuli na tlačítko; kde jsme předdefinovaný vzduch nahradili; atd. Proč autor používá množné číslo, když v úvodu prohlašuje, že práci vypracoval samostatně? 3. Občas se v textu vyskytují kostrbaté slovní spojení: ... je pro dostatečnou analýzu vypovídající jen nedostatečně; atd. 4. V kapitole 7 používá autor nehezky vypadající a špatně čitelné písmo. Zřejmě překopíroval text z prostředí MathCad, což bylo naprosto zbytečné. 5. Používání výrazů jako je např. teplotová vodivost, když se obecně využívá označení teplotní vodivost. Pokud nejde o překlep je nasnadě otázka, jak je vlastně autor seznámen s potřebnou teorií. Práce s literaturou sice vypadá v pořádku, nicméně celkový počet literatury je omezen pouze na 9 odkazů včetně 4 online zdrojů. Autor při vypracování bakalářské práce mohl projít a doplnit více literatury. Nejslabší místo práce však shledávám v tom, co mělo být hlavním jejím přínosem a to ve výpočtech a práci s výsledky. Autor se v kapitole 7 podrobně věnuje výpočtu součinitele přestupu tepla mezi chladícím médiem a deskou, na druhou stranu nemá vůbec popsány další parametry potřebné pro výpočet jako např.: počáteční a okrajové podmínky pro výpočet diferenciálních rovnic. Rovněž název práce slibuje návrh chladící desky, v práci však není žádný návrh představen. Je pouze představena jedna deska, která se počítá. Její výsledky jsou však podle autora nevyhovující. Autor sice v závěru navrhuje možnosti modifikace, které by mohlo zlepšit výsledky termální analýzy, u těch však zůstane. Proč autor tohle vylepšení neprovedl a neporovnal z původním vztahem. Samotné zobrazení výsledků je rovněž nedostačující, autor např. píše na str. 34, že je z výsledného obrázku patrné, že teplota vody nepřesahuje 25 °C, to však nelze vůbec odpozorovat. Tomuto faktu rozhodně nepřispívá fakt, že je většina obrázků v kelvinech. Pro jistotu ale ne všechny, zřejmě se autor snažil udržovat čtenářovu pozornost. Přestože práce trpí dílčími nedostatky a je sporadické jestli byly dodrženy všechny cíle, zejména návrh konstrukčního řešení, doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83696