MIKESKOVÁ, D. Založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o výbornou práci, která ukazuje na odpovědný přístup diplomantky a její plné nasazení. Práce se dá také využít v praxi. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. K obhajobě nestanovuji žádné doplňující dotazy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Diplomová práce ma jasně stanovený cíl a tím je navrhnout založení malého podniku, který bude působit ve Slavkově. Cíl je měřitelný a adekvátní magisterkým pracem. Po prostudování práce mohu konstatovat, že cíl diplomové práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup řešení je správný. Diplomantka využila párovou metodu analýza syntéza. V analytické části byly využity jednotlivé metody strategické analýzy i průzkumu budoucího trhu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Diplomantka prokázala schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky řešení diplomové práce jsou v omezené míře využitelné v praxi. Některé pasáže bude třeba ještě dále prohloubit. To se týká zvláště jednotlivých podání a povolení.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce je po formální a grafické stránce v pořádku. Použitá odborná terminologie je správná. Práce obsahuje minimum překlepů a chyb.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Diplomantka mohla v diplomové práce použít více anglických zdrojů, zvláště pak zdrojů z plnotextových databází.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bělehrádek, Tomáš

Z diplomové práce je zřejmý zájem studentky o toto téma. Teoretická část definovala potřebné analýzy pro vytvoření podnikatelského plánu a jejich následné aplikaci do praxe. Přehledně byla zpracována analýza konkurentů i dotazníkové šetření. Podnikatelský záměr je dle mého názoru realizovatelný. Studentka naplnila cíle práce, které byly stanoveny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 123869