VOTAVOVÁ, J. Výroba sendvičové závitové vložky objemovým tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Forejt, Milan

Diplomový projekt Bc. Jitky Votavové je zaměřen na návrh technologie výroby závitové vložky používané pro montáž sendvičových desek podlahy s přepážkami trupu letadel. Poněkud obtížnější zadání plyne z požadavku na extrémní rozpěchování příruby vložky z lehké slitiny AlMnSi na tl. 0,6 mm. Z návrhu dvou tvářecích variant s aplikací dopředného a zpětného protlačování s pěchováním diplomantka vybrala variantu B, která vede k menšímu přetvoření rozpěchované příruby. Diplomantka v celku pracovala zodpovědně a hlavně v závěru využívala konzultací a dbala pokynů a doporučeni k vypracování DP. Přínosem je dobré zvládnutí řešení extrémně tenké příruby závitové vložky a stanovení matematického modelu pro pěchování mezikruží příruby. Některé citace použité literatury neodpovídají skutečnosti. Předmětný DP Bc.Jitky Votavové je vypracován přehledně na velmi dobré úrovni a proto jej doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dohnal, Ivo

Předkládaná diplomová práce splňuje dané body zadání. Práce zpracována v dobré grafické podobě, nevyskytují se v ní žádné gramatické chyby nebo překlepy. V práci jsou nedostatky v podobě udávaných jednotek pro některé veličiny. U vzorce 2.10 je chybně uvedena jednotka kN, správně je N. Dále pak autorka uvádí chybné jednotky u měrné přetvárné práce J, J.mm3, správně je J.mm-3. Tato chyba je jak v textové části, tak i v seznamu použitých symbolů a zkratek. Nedostatky diplomové práce jsou také ve výkresové dokumentaci. Výkres DP-5M60-00 v popisovém poli výkresu zasahují jednotlivé údaje do jiných. Například označení materiálu. Chybí hodnota Ra atd. Dále pak u výkresu DP-5M60-01/6 je chybně uvedena velikost polotovaru. Použitím této velikosti polotovaru by zadaná součást nešla vyrobit. Výkres DP-5M60-01 – chybí zde celkové rozměry sestavy, nadbytek řádků v kusovníku. Z pohledu zadání práce splňuje stanovené cíle zadání, a proto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 49081