JUŘENOVÁ, J. Návrh výběru druhu topných desek dle technologických a ekonomických aspektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Vybraná oblast řešení je netradiční a proto je nutno vyzvednout přínos studentky při zpracování návrhu. Vytvořila zajímavou a podnětnou práci vzhledem k vybranému produktu, který hodnotila jak z přínosů technologických, tak i ekonomických.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Janíček, Petr

Práce splňuje požadavky a cíle zadání. Chybí hodnocení výrobních nákladů od více subdodavatelů, tyto údaje zkreslují výslednou kalkulaci nákladů na výrobek. Grafická, stylistická úprava práce a pravopis jsou výborné, velmi dobře použité názorné obrázky pro vysvětlení problematiky. Výkresová dokumentace splňující všechny normou udávané náležitosti. Logické uspořádání a formální náležitosti splňují zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 12480