DOBIÁŠOVSKÝ, J. Obrazová a video interpretace zvukových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Říha, Kamil

Student pracoval na tématu průběžně a zodpovědně. V souladu se zadáním navrhl a zprovoznil kompletní řetězec vizualizace hudebních dat. Formálně je práce na vysoké úrovni, technicky je možné vyzdvihnout kreativitu, s jakou byl úkol splněn, kdy student hledal praktickou cestu pro využitelnost jím navrženého postupu při živých DJ produkcích. Celkově hodnotím práci jako výbornou 90 body.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Balík, Miroslav

Náplní práce měla být dle zadání implementace algoritmů pro vizualizaci zvukového signálu z jeho parametrického popisu, součástí měla být implementace samotného měření parametrů signálu (tempo, hlasitost apod.). Skutečnou náplní práce je ve zkratce použití softwarového nástroje DAW Ableton pro generování MIDI dat a obálky ADSR ze zvukového signálu, tato data jsou posílána formou OSC zpráv do prostředí Unreal Engine, kde dochází k vizualizaci zvuku za použití dalších obrazových efektů. Hned v první kapitole student vykazuje nedostatky v základních pojmech týkajících se signálu a jeho vlastností. Převážná část první kapitoly teoretického úvodu je tak stručná, elementární, povrchní a vše popisující, že víceméně pozbývá smysl. Druhá kapitola se podobně povrchně zabývá softwarovými prostředky pro vizualizaci zvukového signálu, není patrná žádná analýza, proč je vybrán v té části řešení ten či onen software, na konci kapitoly je tomuto problému věnována jediná věta. Součástí dokumentu není faktická formulace problému ani motivace jeho řešení, není zde žádný teoretický rozbor týkající se požadované náplně práce tedy implementaci algoritmů vizualizace dat, je jen stručně popsáno existující softwarové vybavení, není systémově popsán návrh řešení a jeho praktické ověření. Struktura práce odpovídá velmi povrchní rešerši, následovaná spíše manuálem se slovním popisem k obsluze toho kterého software, v části použitých obrazových efektů student výjimečně popisuje základní postupy pro konverzi barevného modelu prostřednictvím matematického zápisu, které měly být součástí neexistujícího teoretického rozboru na úrovni diplomové práce. V práci se často vyskytují formulace typu „to se musí …“ nebo „je nutné …“ bez validního zdůvodnění. Práce je plná slangových výrazů a celkově nepůsobí jako odborný text na požadované úrovni. Text práce tak zcela neodpovídá požadavkům na strukturu a obsah diplomové práce. Součástí přílohy jsou soubory pilotního projektu pro jednotlivé použité softwarové součásti. Z dokumentu práce není patrné, které části praktického řešení jsou autorské. Především vzhledem k obsahu a struktuře vypracování dokumentu diplomové práce ji hodnotím známkou D/65.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 151161