MIČEK, M. Odhad možných následků při úniku hořlavé látky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Tabas, Marek

Student naplnil zadání bakalářské práce, provedl rešeršní popis významných havárií spojených s únikem hořlavé látky, identifikoval tzv. typovou havárii a pro tuto havárii provedl odhad možných následků. Pro odhad možných následků student použil program ALOHA 5.4.3 (Areal Locations of Hazardous Atmospheres), který je používán i při praktických aplikacích (v oblasti analýzy rizik závažných havárií podle zákona č. 59/2006 Sb.). Kladně hodnotím zejména schopnost studenta samostatně pracovat (práce s programem ALOHA 5.4.3, schopnost interpretace výsledků, atd.), některé části práce však mohly být lépe vypracovány. Student pracoval samostatně a zpracování bakalářské práce odpovídá přístupu studenta k zadání bakalářské práce. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou dobře / C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kotek, Luboš

Student naplnil cíle bakalářské práce. V teoretické části práce popsal vybrané závažné havárie a použitý software (ALOHA), v praktické části popsal vybrané referenční havárie, z nich vybral 3 zdroje rizik a pro ně modeloval následky. V práci se vyskytuje několik chyb (např. LPG je bez zápachu – str. 24, chyba ve výpočtu doby úniku pro tlakovou lahev – str. 34), které lze ovšem vysvětlit náročnosti zvládnutí těchto pokročilých metod pro odhad následků havárie. Student dosažené výsledky v závěru porovnává a interpretuje, to lze spatřovat jako hlavní přínos práce. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou C / dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 63773