PALÁN, M. Svařování rotorových materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Ladislav

Student Marek Palán je od počátku studia zaměřen na problematiku svařování. Přednášky předmětu Technologie svařování navštěvoval již ve druhém ročníku, ve třetím, kam je tento předmět podle studijního plánu zařazen, jej absolvoval znovu. Při zpracování své závěrečné práce postupoval samostatně, na konzultace se vždy dostavil připravený. Práce je z hlediska kriterií kladených na bakalářské práce na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Vlastní přínos a originalita B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vaněk, Mojmír

V první části bakalářské práce je obecně popsána technologie svařování a tepelného zpracování, vady ve svarových spojích a metody jejich zkoušení. Ve druhé části se autor zaměřuje na materiály používané k výrobě rotorů turbín, popisuje jejich vlastnosti, svařitelnost a používané technologie svařování. Ve třetí části je je popsána výroba experimentálního návaru a na základě provedeného makro-výbrusu a měření tvrdosti je experiment vyhodnocen. Cíle bakalářské práce byly splněny a práci tedy doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71948