BUREŠ, J. Automatická optická kontrola slícování kompletních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, František

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing.David Hrdlička

Velmi kladně hodnotím systematický přístup autora směřující k vytčenému cíli. Autor postupuje od popisu současného stavu přes analýzu možných řešení ke vhodným doporučením. Tato doporučení jsou založena na pochopení fungování systému kontroly kvality v TPCA, poznatků získaných konzultacemi s potenciálními dodavateli systému optické kontroly a studiem literatury. V diplomové práci autor posuzuje možná řešení nejen z hlediska návratnosti investic, proveditelnosti, ale také z hlediska bezpečnosti, která je jedním z hlavních pilířů výrobního systému TOYOTA. Doporučené řešení automatické optické kontroly slícování zadní masky vozidla je v krátkém časovém horizontu realizovatelné. Z výše uvedených důvodů doporučuji diplomovou práci pana Jana Bureše k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12750