KUBÍČEK, M. Výběr vhodné formy financování vlastního bydlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Meluzín, Tomáš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 D
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) D
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Otázky

Posudek oponenta

Dvořáková, Radka

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 32528