TRAN QUANG, H. Návrh podnikatelského záměru na založení kavárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Stratil, Pavel

"Splnění cílů: - Cíl práce ""zhodnotit životaschopnost podnikatelského záměru a jeho rizika"" je uveden v závěru (obtížně dohledatelný). - Finanční plán není realistický Postup řešení: - odpovídá výukovému plánu studia (proto výborné hodnocení, není zapříčiněním studenta) - naprosto se rozchází s praxí, díky ustrnutí výuky metod managementu na VUT do 70. let. (lean canvas, pitching nápadu, na praxi orientovaná výuka). nedokáži si představit, ze by takovýto business plán někdo předkládal např. investorovi. Praktická využitelnost: - premisa vytvoření plánu na 3 roky dopředu nelze v odvětví aplikovat - finanční plán nezahrnuje sezónnost, nerealisticky předpokládá výplatu minimálních mezd jednatelům po dobu 3 let. - podhodnocení fixních nákladů (např. služby) a výpočet minimálního obratu k vykrytí fixu - zcela chybí rezerva - nepraktické rozpracování variab. nákladů - na obranu studenta je nutné podotknout, že s podstatně více ""mimo"" představami jsem se setkal u absolvantů Mgr. studia, tudíž vnímám problém jako systémový - malý důraz na výuku realistického financování Struktura práce: - SWOTka nedává bez znalosti následujícího textu smysl - Chybí stručný a úderný souhrn, ze kterého by byl na první pohled zřejmé, zdali je plán solidní, nebo ne (viz. již dříve zmíněný lean canvas) Práci považuji za velmi dobrou, s ohledem na obecnou úroveň absolvenských prací vidím studenta jako slibného."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84506