BUREŠ, M. Aplikační potenciál distribuovaného akustického optovláknového senzoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Vít

Diplomová práce řeší problematiku možností uplatnění distribuovaného optovláknového senzorického systému, který byl navržen a realizován na VUT v Brně. Senzorický systém je v práci stručně představen spolu s několika možnostmi uplatnění podobných systémů ve světě. Ekonomická stránka je vypracována pouze stručně. Formální stránka práce je standardní úrovně s řadou gramatických chyb a překlepů. Z důvodu časové tísně tak nebyly určité části dovedeny do kýženého stavu. Vzhledem k výše uvedenému práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení "D"

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Zeman, Václav

Diplomová práce se zabývá posouzením potenciálu distribuovaného senzorického systému vyvinutého na VUT v Brně. Po představení distribuované senzorické technologie i z části bodové technologie založené na Braggových mřížkách se diplomant zabývá možnými aplikacemi. Výčet možných uplatnění technologie však není podán komplexně, a také ne ve zcela uspořádané formě. V případě posuzování fiktivní firmy z hlediska nasazení senzorického systému si nejsem jistý, zda je vhodné řešit potenciál firmy pomocí SWOT analýzy. Diplomant v práci posuzuje možnost nasazení systému v železniční dopravě a při ochraně perimetru areálů. Není již podrobněji rozebráno využití v těžebním průmyslu, v oblasti ochrany produktovodů a v seizmologii, ačkoli byly dané oblasti v úvodní části práce také zmiňovány. Část práce věnovaná ekonomickému rozboru se mi jeví jako málo propracovaná. Po formální stránce je úprava práce na standardní úrovni, obsahuje však řadu chyb způsobených nejspíše sepisování textu práce ve spěchu. Například dva stejné nadpisy za sebou na str. 41, chyby v názvu našeho státu - „česká republika“, chybějící čárky v souvětích apod. Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem ke zmíněným nedostatkům navrhuji hodnocení „E“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Práce s informačními zdroji E
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Praktická využitelnost výsledků E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Navrhovaná známka
E

eVSKP id 140451