TRUKSA, J. Modelování organických elektrochemických tranzistorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Salyk, Ota

1. Splnění požadavků zadání: Požadavky zadání byly splněny, navíc byl model podpořen měřením potenciálu v nádobě s elektrolytem a elektrodami. 2. Studium literatury a její zpracování: Kromě doporučené literatury student vyhledával iniciativně sám a cenné poznatky získal i na diskusním fóru uživatelů programu COMSOL 3. Využití poznatků z literatury: Na tomto základě je postaven celý teoretický model. 4. Kvalita zpracování výsledků: Výsledky modelování jsou graficky náročné, jedná se často o 3D grafy, jejichž názorné zobrazení vyžaduje fantasii i jisté zkušenosti. Zde jsou jisté rezervy. 5. Interpretace výsledků, jejich diskuse: Výsledky jsou interpretovány věrohodně, model však vyžaduje další zdokonalování. 6. Závěry práce a jejich formulace: Práce je východiskem k dalšímu pokračování, jehož výsledkem by měla být optimalizace geometrie organického elektrochemického tranzistoru OECT. Byly zvládnuty a ověřeny metody výpočtu polí a charakteristik OECT 7. Využívání konzultací při řešení práce. Student pravidelně dokládal své výstupy a konzultoval další postupy 8. Celkový přístup k řešení úkolů: Student pracoval iniciativně a kvalitně, i když obsah zadání přesahuje rámec studijních požadavků na naší fakultě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Omasta, Lukáš

Študent Jan Truksa vypracoval obsiahlu a pútavú bakalársku prácu na aktuálnu tému modelovania organických elektrochemických tranzistorov v požadovanom rozsahu. Práca je prehľadne a logicky rozčlenená. Nechýba kapitola "Cíle práce", v ktorej si autor dáva za úlohu vytvorenie virtuálneho modelu organického elektrochemického tranzistoru pomocou programu Comsol Multiphysics, so znázornením elektrického a prúdového poľa, nasimulovanie výstupnej charakteristiky takéhoto tranzistoru a taktiež experimentálne mapovanie elektrického potenciálu. Práca je zrozumiteľná, vety logicky členené s dobrou štylistickou úrovňou. Po formálnej stránke je práca v poriadku iba s minimálnym množstvom preklepov a bez závažných typografických nezrovnalostí. Práca bezo zvyšku splňuje požiadavky zadania. Teoretická časť práce je zrozumiteľná, rozčlenená na jednotlivé podkapitoly, ktoré na seba logicky nadväzujú. Rozsahom je táto časť práce adekvátna s dostatočným množstvom odkazov na aktuálnu literatúru. V práci nechýba kapitola obsahujúca rešerše na dané téma, ktorá zahŕňa súčasný stav poznania v danom odvetví. Drobné nezrovnalosti sú v odkazoch na vzorce 1 až 4, kedy autorom uvedený vzorec 1 popisuje dve rôzne veci (Ohmov zákon, Poole-Frenkelov model) a následné odkazy na vzorce 2 a 3 (správne mali byť uvedené vzorce 3 a 4). V experimentálnej časti práce autor detailne rozoberá vytvorenie virtuálneho modelu organického elektrochemického tranzistoru, kde prezentuje rozsiahle množstvo schém, rozmerov a konštánt použitých za týmto účelom. Ako autor sám uvádza virtuálny model je značne idealizovaný, jeho geometria v plnej miere nereflektuje reálne usporiadanie a z dôvodov nedostatočnej výpočtovej kapacity v ňom bolo použitých viacero aproximácií a zjednodušení. Aj napriek týmto nedostatkom je namodelovaná charakteristika v dobrom súlade s prezentovanými experimentálnymi dátami. Za nedostatky v práci považujem: na strane 19 chybne uvedenú hodnotu molárnej plynovej konštanty, popisný charakter interpretácie grafov, obrázky 14 až 17 obsahujú vertikálnu mriežku, ktorej použitie je zbytočné, obrázok 23 má neúmerne malé rozmery v porovnaní s obrázkom 22. Záver práce je rozsiahly, zahrňuje prehľad dosiahnutých výsledkov a rozbor ich príčin, návrhy na ďalšiu optimalizáciu a riešenie súčasných nedostatkov virtuálneho modelu, ku ktorým patrí hlavne rozdielna geometria, tvar polymérnej vrstvy, umiestnenie zdrojovej a odtokovej elektródy a zmena hrúbky polymérnej vrstvy. Autor tiež ponúka ďalšie možnosti modelovania a popisu organického elektrochemického tranzistoru v prípadnej nadväzujúcej práci. Celkovo hodnotím prácu „Výborne“/A, nakoľko je kvalitne spracovaná a obsahuje iba drobné nedostatky. Javí sa mi ako vhodné a zaujímavé v riešenej problematike ďalej pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu. Vzhľadom k výpočtovej náročnosti a významu tejto práce v riešení danej problematiky odporúčam zvážiť návrh práce na cenu dekana.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88257