ŠULA, J. Význam automatizace pro inovaci strojírenských výrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Lacko, Branislav

Student pracoval plánovitě a iniciativně. Sám si vyhledal a vyjednal přístup k potřebným informacím o konkrétním, detailnim řešení ABS, které pak rozebral ve své bakalářské práci z hlediska využití automatizace v automobilech. Dobře také aplikoval hledisko výrobkových inovací pro zvolený případ.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vojáček, Zdeněk

Zpracování tématu je přehledné a logicky členěné dle doporučené literatury. Obsahuje spoustu odborných výrazů, které mají být uvedeny v příloze práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71709