ŠIŠKA, J. Databáze impulsových odezev akustických prostorů s parametrizací mnohonásobných odrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Balík, Miroslav

Student se ve své bakalářské práci zabýval tématem měření a modelování impulsových odezev akustických prostor. Náplní nemělo být provedení samotných měření impulsových odezev, které je podmíněno přístupem do různých akustických prostor a je časově velmi náročné. Měly být popsány různé postupy měření impulsové odezvy, jednotlivé postupy měly být porovnány. Samotná databáze impulsových odezev tak měla být vytvořena z veřejně dostupných databází impulsových odezev. Stěžejní částí práce byla parametrizace impulsových odezev v jejich částech odpovídajících mnohonásobným odrazům v uzavřených prostorech. Z jednotlivých impulsových odezev byly nejdříve odstraněny její části odpovídající prvotním odrazům, zbývající mnohonásobné odrazy byly podrobeny parametrizaci. Parametrizace vycházela z reliéfu poklesu energie, který byl analyzován v kritických pásmech dle Barkové stupnice. V jednotlivých pásmech pak byla odpovídající křivka dozvuku aproximována jedenkrát lomenou přímkou, umožňující modelování dvou k sobě připojených prostor s odlišnou geometrií a objemem, tedy jinou dobou dozvuku. Po provedené parametrizaci došlo k syntéze odpovídající části impulsové odezvy pomocí součtu exponenciálně doznívajících pseudonáhodných signálů generovaných v jednotlivých kritických pásmech. Lze říci, že téma bakalářské práce bylo splněno, ovšem s výhradami. Student měl na začátku řešení naprosto minimální znalosti jak teoretické, tak programátorské. Tento jev se táhl celým řešením práce, kdy ani konzultace nepomáhaly ke včasnému zvládnutí problematiky nutné k jejímu řešení. Stěžejní části práce byly dokončovány vždy na poslední chvíli nebo až za jejím horizontem. Výsledky parametrizace nebyly nijak tabelizovány formou parametrů popisujících křivky dozvuku v jednotlivých kritických pásmech, parametrizace je prováděna pouze uvnitř vytvořeného matlabovského skriptu. Vytvořená databáze impulsových odezev není nijak rozsáhlá, nicméně pro testování parametrizace ji lze označit za dostatečnou. Samotná parametrizace vždy napracuje správně. V některých případech je syntetizovaná impulsová odezva na základě zvolené parametrizace poslechově velmi podobná původní impulsové odezvě, v jiných případech parametrizace selhává. Student v závěru práce neprovedl žádnou analýzu algoritmu, aby zjistil, kde dochází k chybě, pouze chyby konstatuje. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučují hodnocení C/78.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Schimmel, Jiří

Téma bakalářské práce je poměrně zajímavé z hlediska přístupu k modelování impulsových odezev prostorů pro zvukové efekty reverb a výsledky by mohly být značně přínosné. Student bohužel zvolil velice jednoduché metody pro nalezení začátku části mnohonásobných odrazů, zjištění impulsových odezev v kritických pásmech a nalezení směrnic křivky poklesu energie. Zadání však bylo splněno až na provedení poslechových testů, které byly také požadovány. V textu práce jsou porovnávány pouze průběhy původní a namodelované impulsové odezvy, ze kterých nelze úspěšnost modelování posoudit. Přílohou bakalářské práce jsou impulsové odezvy z vytvořené databáze, které lze poslechem porovnat s modely a potvrdit studentovy závěry, že v některých případech metoda funguje dobře a v jiných selhává. Analýza a modelování impulsových odezev je prováděna pomocí jediného skriptu pro Matlab, což je nešťastné řešení. Rozdělením na funkce doplněné grafickým rozhraním by se usnadnila analýza a snadněji by se dalo na práci navázat. Bakalářská práce má 31 stran, z toho pouze 10 popisuje vlastní práci studenta. Problém je ale spíše v tom, že vlastní práce je popsána poměrně povrchně, než v jejím malém rozsahu. Teoretická část obsahuje několik nepřesností, např. v popisu metody TDS. Metody měření impulsové odezvy jsou v teoretické části popsány velmi přehledově, naopak popis objektivních parametrů prostoru podle ISO 3382 se zadáním práce nesouvisí. U některých rovnic není uveden zdroj.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 110147