ŠLECHTA, A. Bezdrátová časomíra pro hasičský sport [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Ondřej

Student Adam Šlechta odevzdal svoji bakalářskou práci, jejímž cílem bylo navrhnout, sestrojit a otestovat bezdrátové zařízení časomíry pro hasičský sport. Práce má 52 stran textu, následují přílohy. Svým rozsahem a provedením odpovídá požadavkům na tento typ práce. Úvod popisuje praxi hasičského sportu aby bylo uvedeno do kontextu, za jakým účelem zařízení vzniklo a jaké jsou kladeny hlavní požadavky. Následně je analyzován problém měření času a hlavně synchronizace času mezi terči a centrálou při bezdrátovém provedení. Součástí je rešerše existujících provedení. Následuje návrh technický rozbor problému - časově synchronizační protokoly, řešení napájení, a startu. Následuje obvodový návrh, praktická implementace bezdrátové komunikace, časové synchronizace pomocí GPS protokolu, startování, řešení a velkého segmentového zobrazovače a následuje popis algoritmického fungování. Student navrhl jak HW část, tak firmware pro mikrokontrolery, který je součástí příloh. Práce je systematická a dobře uspořádaná. Co mi v práci chybí je ověření a diskuze fungování zařízení, z práce naní úplně zřejmé, zda zařízení fungovalo a bylo nějakým způsobem otestováno a zda zamýšlená koncepce funguje. To je vzhledem k množství provedené práce škoda. Student práci zpracoval zcela samostatně a toto mohlo být provedeno lépe. Přes uvedené výtky považuji práci za velmi dobrou a hodnotím A 90b.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Chladil, Ladislav

Student Adam Šlechta se ve své bakalářské práci zaměřil na konstrukci bezdrátové časomíry využitelné při hasičských soutěžích. Návrh zařízení proto striktně podřídil specifikům daného sportu a snažil se o vytvoření variabilního zařízení, které svými parametry bude konkurovat komerčním zařízením ve vyšších cenových relacích. V práci oceňuji přítomnost stručného popisu hasičských disciplín a z nich vyplívajících požadavků na vlastnosti konstruovaného zařízení. Práce je přehledně členěna do logicky navazujících celků a návrh je systematicky diskutován, byť některé pasáže, jako např. návrh DPS, by mohly být diskutovány podrobněji. V práci postrádám také diskuzi k návrhu konstrukce hlavního modulu, který mi z přiložených snímků nepřijde jako vhodný pro finální prototyp. K praktické realizaci mám několik připomínek: 1) Za nešťastné považuji využití interní, neměnitelné Li-ion baterie, která v případě souběhu jejího vybití a nedostupnosti externího napájení, znemožňuje využití přístroje. Preferoval bych využití standartních tužkových baterií typu AA, které jsou běžně dostupné a snadno vyměnitelné. Zde by bylo možné přizpůsobit napájení nabíjecím alkalickým článkům a bylo by možné zachovat funkci nabíjení zařízení. Současně by životnost takového zařízení nebyla limitována životností Li-ion baterie. 2) V kapitole 6, zabývající se řešením velkého zobrazovače, je hned v úvodu zmíněno, že pro komunikaci byla po sérii testů vybrána komunikace pomocí UART, nicméně v textu kapitoly je probírán původní návrh rozhraní I2C. Současně nejsou nikde v práci diskutovány ony provedené testy, což byl navíc požadavek formulovaný v zadání bakalářské práce. 3) Umístění displeje na hlavním modulu považuji za zcela nevhodné. Displej je nutné umístit uvnitř krabice a současně jeho okraje je nutné utěsnit proti vniku vlhkosti a nečistot dovnitř zařízení. Uvedené řešení je z mého pohledu nevyhovující pro finální prototyp. Po formální stránce je práce na dobré úrovni a její struktura je dobře a logicky sestavena. Vytkl bych snad jen několik pravopisných chyb v podobě čárkou nevhodně oddělených vět v delších souvětích. Student při zpracování přeložené práce prokázal schopnost návrhu a konstrukce zařízení. Vzhledem k chybějící kapitole věnující se testování a ověření zařízení (požadavek zadání) a vzhledem k výše uvedeným nedostatkům finálního řešení přiděluji 78 bodů a doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 142756