DUDOVÁ, K. Návrh systému Competitive Intelligence ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartes, František

Zpracované téma diplomové p=ráce je v současné době velice aktuální s ohledem na zvyšující se rivalitu konkurenčních subjektů. Z tohoto důvodu je třeba kladně hodnotit zpracování tohoto tématu, zvláště pak, pokud se diplomantka, jako v tomto případě, zhostila svého úkolu velmi zodpovědně. Cíl diplomové práce byl splněn a její výsledky mohou být velmi cenným podkladem pro vrcholové vedení firmy v jeho strategickém rozhodování. Otázka: Jaké úskalí v sobě obnáší metoda ACH?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rompotl, Jaroslav

Závěrečná práce je cenným podkladem pro strategické rozhodování managementu firmy. Diplomantka stanovený cíl závěrečné práce úspěšně splnila.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139558