SEKÁČ, O. Obecné rotační NURBS plochy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Procházková, Jana

Tématem bakalářské práce byly rotační NURBS plochy. Student zpracoval teoretický základ neuniformních B-splajn křivek a ploch včetně jejich vlastností a některých algoritmů. Následně odvodil tvorbu kružnicových oblouků, která je pro rotační plochy stěžejní. Druhým úkolem práce byla implementace a vizualizace výsledků. Přiložený program je schopen vytvořit obecnou rotační plochu z libovolné NURBS křivky a s volitelným úhlem rotace. Lze také pracovat s uzlovým vektorem a váhami jednotlivých bodů. V závěru je uvedeno několik výsledných kvadrik a obecných rotačních ploch. V práci se objevují drobné stylistické chyby, avšak celkově je práce napsána srozumitelně a na dobré odborné úrovni. Cíle práce byly splněny a navrhuji celkové hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Martišek, Dalibor

Deklarované cíle práce byly splněny v celém rozsahu. Téma považuji za velmi náročné, neboť není (až na nepatrný úvod do problematiky v SPG) náplní studia a uchazeč ho musel nastudovat zcela samostatně. Věcná, formální i jazyková úroveň je vynikající. Připojený program je zajímavý a plně funkční. Našel jsem jen dvě maličkosti 1. Druhá věta v def. 15 nepatří do definice, je to tvrzení (matematická věta) 2. Viz otázka Tyto drobnosti však nesnižují celkově výbornou úroveň práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109645