JANOŠKOVÁ, S. Ekonomické aspekty inovace v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Bočková, Nina

Autorka zpracovala bakalářskou práci v podniku, který podrobně zná a úzce spolupracovala s majiteli podniku při řešení zvoleného problému. Při zpracování práce prokázala schopnost aplikovat poznatky získané při studiu do praxe v podnikatelském prostředí. Ve své práci provedla vybrané analýzy podniku, popsala strategickou inovaci a posoudila ekonomické aspekty zavedení inovace, jak z pohledu podniku, tak z pohledu zákazníka. Nevyhýbá se ani kritickému hodnocení zavedení inovace. Práci doporučuji k obhajobě. Pokládám otázku: 1) Dle informací o účtování v hospodářském roce, koresponduje rok 2020/21 s nouzovým stavem. Jaký reálný dopad na firmu měla pandemie COVID 19? 2) Může firma v budoucnu využít rostoucího nástupu digitalizace ke zvýšení tržeb? Pokud ano, jak:

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Autorka splnila vytyčený cíl práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka bakalářské práce zvolila vhodný postup řešení a využila k řešení práce vhodné metody.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka prokázala schopnost aplikovat znalosti získané studiem na praktické části bakalářské práce. Výsledky identifikované v práci prokazatelné implementovala, je schopná vyvodit z nich závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Autorka zpracovávala zvolené téma v úzké spolupráci s majiteli společnosti, je zřejmé, že praktická využitelnost výsledků bude vysoká.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Uspořádání práce, formální náležitosti a použitá terminologie je v souladu se směrnicí VUT. Jazyková úroveň práce je poněkud slabší, autorka používá často hovorové výrazy.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Počet informačních zdrojů i jejich citace je adekvátní.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fojtů, Kateřina

Práce se zabývá tématem ekonomických aspektů inovací v podniku. V teoretické části je důkladně rozebraná problematika inovací. Na kterou navazuje samotná analytická část. V analytické části je stručně popsáno samotné zavedení inovace a je zde provedena analýza okolí podniku. V jednotlivých analýzách postrádám uvedení zdrojů jednotlivých dat, která byla pro tyto analýzy využita. Samotné hodnocení inovace je provedeno důkladně a není zaměřeno jen na jednu oblast. Jedná se o standartní práci, která nepřináší inovativní přístup či metody.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 133623