MAUER, J. Přehled typů plastických maziv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Košťál, David

Student ve své práci poskytl orientační přehled tématu plastických maziv. Věnoval se jak jejich výrobě, členění na různé typy, tak i jejich složení. Drobností na závěr byla část ohledně elektronové mikroskopie. V práci je uvedeno poměrně vysoké množství informací ohledně dané problematiky v každé z uvedených a zadáním vyžádaných sekcí. V zadání bylo uvedeno, že mají být zpracovány i informace ohledně nejdůležitějších hodnocených vlastností. V této části informace pokulhávají, jelikož se čtenář dozví pouze obchodní informace typu, že některé mazivo má vynikající mazací schopnost při nízké teplotě, kdežto jiné ji nemá. Pro práci zpracovanou na technické škole by bylo vhodnější porovnat konkrétní vlastnosti, ideálně jejich hodnoty, aby byly jednoduše porovnatelné. Práci se zdroji hodnotím jako slabou i přes jejich vysoké množství, jelikož jsou velké části práce opsány ze stejného zdroje. V první části například dominuje kniha z roku 1980, která byla studentovi doporučena již v zadání jako ideální výchozí zdroj. Došlo ovšem k využití této knihy v příliš velké míře. Stejně je tak tomu u části elektronové mikroskopie, kde jsou tři strany opět opsány z jednoho zdroje. Kapitola elektronové mikroskopie v práci ze začátku působí, jako by sem ani nepatřila, jelikož její odůvodnění se čtenář dozví až na jejím samotném začátku. V obsahu, úvodu, abstraktu i analýze problému je pouze zmíněna a není jasné, proč se jí tato práce zabývá. Práce obsahuje poměrně vysoké množství informací, nicméně jejich zpracování není příliš kvalitní ani přehledné. Lepší cestou by bylo využití tabulek, porovnání či jiných způsobů pro přehlednější shrnutí možných aplikací či vlastností maziv. I přes výše uvedené nedostatky ovšem konstatuji, že práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ficza, Ildikó

Cieľom bakalárskej práce bol podať prehľad o plastických mazivách. Nakoľko je práca rešeršného typu, čitateľ by očakával spracovanie zadanej problematiky využitím adekvátneho počtu literárnych zdrojov. Avšak autor v kapitole "Přehled současného stavu poznání" čerpá zväčša z jednej knihy, ktorá bola publikovaná v roku 1980. Ďalším nedostatkom práce považujem kapitolu "Diskuze", v ktorej chýba výraznejšie zhodnotenie, resp. ucelený prehlaď získaných skutočností. Napriek vyššie popísaným výhradám bakalársku prácu doporučujem k obhajobe s výsledným hodnotením D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 91783