RAJKOVIČ, M. Informační strategie firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Výborná práce, velmi dobré teoretické znalosti i schopnost nalézat řešení na základě kvalitně provedené analýzy. Otázka: Je hodinové školení helpdesku pro zaměstnance dostatečné? (4.5.2)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klusák, Aleš

Práce je zpracovaná na velmi kvalitní úrovni. Je přehledná, literatura odpovídá rozsahu, použité metody analytické části jsou kompletně využité. Návrhy jsou reálné a jejich přínos může mít pro majitele firmy vysokou hodnotu. Student prokázal vysokou orientaci ve zvolené oblasti tématu diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle práce A
Úrověň zpracování práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos a praktické využití návrhu A
Odborná jazyková úrověň B
Písemná a grafická úprava A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49202