KÜRTHY, P. Postupy za nízké dohlednosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vašíková, Kateřina

Práce představuje souhrn obecných podmínek pro postupy za nízké dohlednosti, které jsou popsány v jejích úvodních kapitolách. Čtenář tak dostane celkový přehled o dané problematice. Ve zbývajících částech jsou uvedeny konkrétní příklady tohoto provozu, pro letiště Praha Ruzyně a letoun B737-800, psané z pohledu pilota. Podařilo se tak vytvořit nejen shrnutí platných pravidel, ale i praktický náhled na reálnou praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Imriš, Pavel

Student zpracoval svoji práci na provozně velmi závažné téma vyčerpávajícím způsobem a splnil tak požadavky zadání i obecné požadavky kladené na bakalářské práce. Práce je sepsána velmi stručně, text obsahuje především konkrétní údaje k problematice postupů za nízké dohlednosti. Stručnost textu není na závadu, přesto pokládám za vhodné, aby student při obhajobě z pohledu pilota šířeji popsal specifika spolupráce vícečlenné posádky při klíčových fázích letu za nízké dohlednosti. Grafické a stylistické úrovni práce nelze s ohledem na zpracovávané téma nic vytknout. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50826